Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Προσωρινός Πίνακας) 46301/2021
01-10-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
38651/05-08-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 178/29-09-2021, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82992», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 41689/06-09-2021 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του παραπάνω έργου,
  • την με αρ. πρωτ. 44635/23-09-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Προσωρινοί Πίνακες)
  • το με αρ. πρωτ. 45164/28-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

α) ομόφωνα ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 44635/23-09-2021 Απόφαση στο μέρος που αφορά την έγκριση του Πίνακα Κατάταξης για τη Θέση – Επιστημονικό Πεδίο «ΜΣΠ5: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ (κλαρινέτο) – ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (α) Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ, β) Μουσική δεξιότητα – κλαρινέτο, Χειμερινό εξ. (Ι-ΙΧ), γ) Μουσική δεξιότητα – κλαρινέτο, Εαρινό εξ. (Ι-ΙΧ)»,

β) ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος επισυνάπτεται στο με αρ. πρωτ. 45164/28-09-2021 έγγραφο, αφορά τη θέση – Επιστημονικό Πεδίο «ΜΣΠ5: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ (κλαρινέτο) – ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (α) Μουσική Παιδαγωγική ΙΙ, β) Μουσική δεξιότητα – κλαρινέτο, Χειμερινό εξ. (Ι-ΙΧ), γ) Μουσική δεξιότητα – κλαρινέτο, Εαρινό εξ. (Ι-ΙΧ)» και εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 66/23-09-2021 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

e-max.it: your social media marketing partner