Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση σχετικά με την αρ. πρωτ. 29071/18-06-2021 ένσταση – Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας (Τμήμα Χημείας) στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 19820/23-04-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34092/2021
14-07-2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
19820/23-04-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 170/07-07-2021, έχοντας υπόψη:

 • το άρθρο 64 του Νόμου 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 • την με αριθμ. 28727/Ζ1/16-03-2021 (ΦΕΚ 1017 τ. Β΄) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 • τις Οδηγίες Εφαρμογής Διαχειριστικού Πλαισίου Έργων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 • το έργο/πρόγραμμα με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» και κωδικό Επ. Ερ. 82921,
 • την με αρ. πρωτ. 19820/23-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο του παραπάνω έργου,
 • την με αρ. πρωτ. 28505/15-06-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας – Προσωρινοί Πίνακες (Τμήμα Χημείας),
 • Την με αρ. πρωτ. 29071/18-06-2021 ένσταση,
 • Την με αρ. πρωτ. 32361/05-07-2021 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
 • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία η ένσταση απορρίπτεται, διότι βασίζεται σε κριτήριο αξιολόγησης (βαθμός πτυχίου άλλου υποψηφίου), το οποίο δεν προβλέπεται από την με αρ. πρωτ. 19820/23-04-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
 • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 29071/18-06-2021 ένσταση και
 • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφίων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 28505/15-06-2021 Απόφαση.
e-max.it: your social media marketing partner