Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 16802/06-04-2021 ένσταση – Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 8357/18-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) (23306/2021)
17-05-2021
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8357/18-02-2021

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 163/12-05-2021, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 8357/18-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 16571/05-04-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου – Προσωρινά αποτελέσματα (Τμήμα Μουσικών Σπουδών),
  • Την με αρ. πρωτ. 16802/06-04-2021 ένσταση,
  • Την με αρ. πρωτ. 20311/28-04-2021 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
  • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία «… Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί ενστάσεις που εγείρουν θέματα νομιμότητας και όχι αξιολογικής κρίσης επί των σχεδιαγραμμάτων της διδασκαλίας μαθημάτων και επί της συνάφειας της Διδακτορικής Διατριβής. Η Επιτροπή κρίνει ότι αρμόδιο όργανο αποτελεί η επιτροπή αξιολόγησης και η ΓΣ του Τμήματος όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προκηρυσσόμενης θέσης …»,
  • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 16802/06-04-2021 ένσταση και
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 16571/05-04-2021 Απόφαση για το Επιστημονικό Πεδίο «ΜΣ2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ Ι – ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Α) ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ, (Β) ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ – ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ, ΤΥΜΠΑΝΑ», και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.
e-max.it: your social media marketing partner