Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (13457/2021)
18-03-2021
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
31183/2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 9404/25-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ομόφωνα αποδέχεται το παραπάνω Πρακτικό και εγκρίνει:

1. την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 51008/30-12-2020 ένστασης της φοιτήτριας με Α.Μ. 1237/17971 και την κατάταξή της στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης (απόφαση με αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020), διότι εκ παραδρομής είχε καταγραφεί ως εκπρόθεσμη η αίτησή της.  Η φοιτήτρια πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

2. την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 50811/29-12-2020 ένστασης της φοιτήτριας με Α.Μ. 1246/17875 και την κατάταξή της στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης (απόφαση με αρ. πρωτ. 50119/22-12-2020), διότι εκ παραδρομής δεν είχε επισυνάψει την αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.  Η φοιτήτρια πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

3. την απόρριψη των με αριθμ. πρωτ. 443/04-01-2021, 446/04-01-2021, 447/04-01-2021 και 583/04-01-2021 ενστάσεων των με Α.Μ. 839/2733, 1546/18771, 1345/18654 και 1456/18795 αντίστοιχα, διότι οι εν λόγω φοιτητές δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια.

4. την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 50805/29-12-2020 ένστασης του φοιτητή με Α.Μ. 1283/17911, διότι δεν είχε κατατεθεί αίτησή του στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner