Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου 8344/2021
18-02-2021
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΝΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΤΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ»
49813/21-12-2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή της αριθμ. 400/16-02-2021 έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 49813/21-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΝΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΤΑΜΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ» Κωδικό 82405 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Μιχαήλ Καρακασίδη, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΛΙΔΕΚ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ),
  • την με αρ. πρωτ. 2608/15-01-2021 Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του παραπάνω έργου,
  • το με αρ. πρωτ. 7135/09-02-2021 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση του Πρακτικού Αξιολόγησης των Αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 49813/2020» του κ. Μιχαήλ Καρακασίδη,

ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο συνημμένο στο παραπάνω έγγραφο Πρακτικό Αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 49813/21-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων), διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton). Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner