Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 399/03-02-2021 - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 2493/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 43693/2020
08-02-2021
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
43693/20-11-2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4514/27-01-2021 έγγραφο του κ. Αλέξανδρου Τσελέπη ομόφωνα ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 2493/15-01-2021 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου και την με αρ. πρωτ. 43693/20-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 4514/27-01-2021 έγγραφό του, ήτοι ενημέρωση από την επιλεγείσα υποψήφια για μη δυνατότητα αποδοχής του προς ανάθεση έργου της Πρόσκλησης για προσωπικούς λόγους.

e-max.it: your social media marketing partner