Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 399/03-02-2021 - Ανάκληση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποψηφίων - Προσωπικό - 37741/2020 - 35228/2020 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ
08-02-2021
ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
35228/30-09-2020

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4195/26-01-2021 έγγραφο του κ. Ξενοφώντα Μπήτσικα με θέμα «Ανάκληση εγγράφων» ομόφωνα ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 43880/23-11-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου και την με αρ. πρωτ. 35228/30-09-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 4195/26-01-2021 έγγραφό του, ήτοι αναπροσαρμογές που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner