Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση επιλογής υποψηφίων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (2668/2021)
18-01-2021
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
33219/15-09- 2020

Μετά την παραπάνω συζήτηση, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ,

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. εγκρίνει την επιλογή των κ.κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΖΙΟΡΕΛΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΟΥΔΑ και ΠΑΤΡΟΥΛΑΣ ΝΤΑΛΑΚΟΥ για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 33219/15-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

e-max.it: your social media marketing partner