Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Υποβληθέντων Αιτήσεων για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης - 50119/2020
22-12-2020
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
31183/02-09-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 156/16-12-2020, έχοντας υπόψη:

  • την με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «61430» και Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Τσίνα, στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους,
  • την με αρ. πρωτ. 32053/07-09-2020 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Φοιτητών στο πλαίσιο Προσκλήσεων Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Επιδότηση Ενοικίου,
  • το με αρ. πρωτ. 48188/11-12-2020 Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης,

ομόφωνα εγκρίνει τους συνημμένους στο με αρ. πρωτ. 48188/11-12-2020 έγγραφο Πίνακες «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ» και «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31183/02-09-2020 Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner