Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 41366/09-11-2020 ένσταση – Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 32577/09-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (48541/2020)
14-12-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
32577/09-09-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 154/09-12-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 32577/09-09-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 41046/06-11-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου - Προσωρινός Πίνακας (Τμήμα Χημείας),
  • Την με αρ. πρωτ. 41366/09-11-2020 ένσταση,
  • Την με αρ. πρωτ. 45634/01-12-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
  • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία «… Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις που εγείρουν θέματα νομιμότητας και όχι συνάφειας γνωστικών αντικειμένων και αξιολογικής κρίσης επί της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής, όπου αρμόδιο κρίνουμε ότι είναι το οικείο Τμήμα. …»,
  • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 41366/09-11-2020 ένσταση και
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 41046/06-11-2020 Απόφαση, και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.
e-max.it: your social media marketing partner