Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 42358/12-11-2020 ένσταση – Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (48540/2020)
14-12-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 154/09-12-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 41044/06-11-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου - Προσωρινός Πίνακας (Τμήμα Χημείας),
  • Την με αρ. πρωτ. 42358/12-11-2020 ένσταση,
  • Την με αρ. πρωτ. 45630/01-12-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
  • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία «… Η διάταξη του άρθρου 29 του Νόμου 4009/2011 (Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος) στην οποία κάνει αναφορά στην ένστασή της η κα. Α.Π. αναφέρεται σε ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. και οι οποίες δεν δύναται να υπερβαίνουν τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, οι συμβάσεις που έχει υπογράψει η κα. Χ.Μ. με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα προηγούμενα έτη (2/3/2018-29/6/2018, 1/3/2019-30/9/2019 και 1/2/2020-30/9/2020) αφορούσαν τρεις (3) διαφορετικές, νέες κάθε φορά, συμβάσεις που αντιστοιχούσαν σε τρεις (3) διαφορετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Συνεπώς, δεν αποτελούσαν παράταση ή ανανέωση μιας (1) υπάρχουσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις και τον έλεγχο που διενήργησαν τα τρία (3) μέλη της επιτροπής ενστάσεων θεωρούν την ένσταση της κας. Α.Π. αβάσιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα. …»,

  • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 42358/12-11-2020 ένσταση και
  • αποδέχεται ως οριστικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 41044/06-11-2020 Απόφαση, και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.
e-max.it: your social media marketing partner