Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 1325/2014
21-01-2014
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
22450/9-12-2013, 22451/9-12-2013, 22452/9-12-2013, 22453/9-12-2013, 22454/9-12-2013, 22455/9-12-2013, 22456/9-12-2013, 22457/9-12-2013 και 22458/9-12-2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 272/8-1-2014 έγγραφο του κ. Στέργιου Αναστασιάδη με συνημμένα Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  22450/9-12-2013, 22451/9-12-2013, 22452/9-12-2013, 22453/9-12-2013, 22454/9-12-2013, 22455/9-12-2013, 22456/9-12-2013, 22457/9-12-2013 και 22458/9-12-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία» 2007-2013, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner