Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 1323/2014
21-01-2014
MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
22125/2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 183/7-1-2014  ΕΙΣΗΓΗΣΗ,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  22125/4-12-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Αλέξανδρος Μπερής), του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςGreece – Italy IPA Cross-Border Programme 2007-2013, Priority Axis: 1. 1. Strengthening competitiveness and innovation, Measure: 1.1. Strengthening interaction between research/innovation institutions, SMEs and public authorities, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στην παραπάνω εισήγηση και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner