Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 23542/2013
18-12-2013
Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour
20367/2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τoμε αρ. πρωτ. 22754/10-12-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  20367/11-11-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour» και συγκεκριμένα του υποέργου «Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour» (Επιστημονικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστόφορος Νίκου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Greece -AlbaniaCross-BorderProgramme, 2007-2013, το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner