Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οριστικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 22650/21-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37940/2019
11-10-2019
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 -2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
22650/21-06-2019

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 105/09-10-2019, έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  2. την με αρ. πρωτ. 22650/21-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 -2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82577», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  3. την με αρ. πρωτ. 35711/30-09-2019 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου με συνημμένους Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων,
  4. το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και δεν κατατέθηκαν ενστάσεις για τους επισυναπτόμενους, στην με αρ. πρωτ. 35711/30-09-2019 Απόφαση, προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης που αφορούν τα Επιστημονικά Πεδία «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ», «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ», «ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ», «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος – 20ος ΑΙΩΝΑΣ)» και «ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ»,

ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικούς τους Πίνακες Κατάταξης που αφορούν τα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην με αρ. πρωτ. 35711/30-09-2019 Απόφαση και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτούς και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner