Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οριστικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 22650/21-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36637/2019
04-10-2019
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 -2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
22650/21-06-2019

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 104/02-10-2019, έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  2. την με αρ. πρωτ. 22650/21-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 -2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82577», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  3. την με αρ. πρωτ. 34798/20-09-2019 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου με συνημμένους Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων,
  4. το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και δεν κατατέθηκε ένσταση για τον επισυναπτόμενο, στην με αρ. πρωτ. 34798/20-09-2019 Απόφαση, προσωρινό Πίνακα Κατάταξης που αφορά το Επιστημονικό Πεδίο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»,

ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικό τον Πίνακα Κατάταξης που αφορά το Επιστημονικό Πεδίο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», όπως αυτός επισυνάπτεται στην με αρ. πρωτ. 34798/20-09-2019 Απόφαση και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτόν και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner