Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 19871/2013
04-11-2013
Τηλεκαρδιολογία στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, TELECARDIOLOGY – A.1-1.3-89
17038/2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 18893/22-10-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 17038/5-9-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Τηλεκαρδιολογία στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, TELECARDIOLOGY – A.1-1.3-89», (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής/Δημήτριος Ι. Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Greece – Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013, Priority Axis: 1. Enhancement of cross-border economic development, Measure: 1.3. Enable people to people actions, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner