Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης 17306/2017
12-10-2017
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
10917/21-6-2017

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρίασή της αριθμ. 379/10-10-2017, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.  16482/3-10-2017 συνημμένο  Β΄ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 10917/21-6-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Κωδ. Έργου: 82141), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους,

ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης – επιλογής και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

Υποψήφιος, ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων), διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.  Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.  Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

e-max.it: your social media marketing partner