Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 14150/2013
18-07-2013
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (WAS4D)
10040/2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 13458/11-7-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 10040/30-5-2013  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (WAS4D)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ιερόθεος Ζαχαρίας), του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδας και Ιταλίας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner