Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 13609/2013
12-07-2013
ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
11329/12-6-2013, 11332/12-6-2013, 11334/12-6-2013, 11339/12-6-2013 και 11342/12-6-2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τoμε αρ. πρωτ. 13211/9-7-2013 Διαβιβαστικό με συνημμένα πέντε (5) Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  11329/12-6-2013, 11332/12-6-2013, 11334/12-6-2013, 11339/12-6-2013 και 11342/12-6-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)»(Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ευαγγέλου Άγγελος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος GREECE-ALBANIAIPACROSS-BORDERPROGRAMME 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner