Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 12658/2013
02-07-2013
ΑΡΙΣΤΕΙΑ- Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία στην Εποχή του LHC
10793/2013, 10794/2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
λαμβάνοντας υπόψη τo με αρ. πρωτ. 12271/27-6-2013 διαβιβαστικό του Καθηγητή, κ. Κυριάκου Ταμβάκη με συνημμένα δύο (2) Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  10793/6-6-2013 και 10794/6-6-2013 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και συγκεκριμένα της πρότασης «Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία στην Εποχή του LHC» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,
αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner