Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 12147/2013
26-06-2013
80817
9759/2013

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 11615/18-6-2013 Εισήγηση για την αποδοχή πρότασης ενός (1) φυσικού προσώπου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο  πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  9759/27-5-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του προγράμματος «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Περιβάλλοντος για την Ανάλυση Διαβητολογικών Δεδομένων και την Εξόρυξη Νέας Γνώσης» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,
αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner