Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 1577/2015
27-01-2015
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
20146/8-10-2014, 20147/8-10-2014, 20148/8-10-2014, 20149/8-10-2014, 20150/8-10-2014, 20151/8-10-2014, 20152/8-10-2014 και 20153/8-10-2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 926/16-1-2015, 924/16-1-2015, 923/16-1-2015, 922/16-1-2015, 920/16-1-2015, 919/16-1-2015, 1434/22-1-2015 και 918/16-1-2015  Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 20146/8-10-2014, 20147/8-10-2014, 20148/8-10-2014, 20149/8-10-2014, 20150/8-10-2014, 20151/8-10-2014, 20152/8-10-2014 και 20153/8-10-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι.Δ. Λεονάρδος), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner