Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 25784/2014
10-12-2014
ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια -
22641/2014, 22643/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τις με αρ. πρωτ. 25399/5-12-2014 και 25400/5-12-2014 Εισηγήσεις για την αποδοχή πρότασης ενός φυσικού προσώπου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 22641/4-11-2014 και 22643/4-11-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «ALZCARE - Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης ασθενών με άνοια - <A2-1.3-90>» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Greece – Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013, Priority Axis: 1. Enhancement of cross-border economic development, Measure: 1.3. Enable people to people actions, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των  ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner