Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 23957/2014
20-11-2014
Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
17616/2014, 17627/2014, 17631/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 23536/13-11-2014 και 23537/13-11-2014 Πρακτικά Αξιολόγησης και Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 17616/9-9-2014 και 17627/9-9-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Χαράλαμπος Κωνσταντίνου), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

 Όσον αφορά την με αρ. πρωτ. 17631/9-9-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 23553/13-11-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής, αποδέχεται την ακύρωση της διαδικασίας επιλογής για την παραπάνω Πρόσκληση για τους λόγους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 23553/13-11-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής.

e-max.it: your social media marketing partner