Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 20754/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (23950/2014)
20-11-2014
ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
20754/2014

Η Επιτροπή Ερευνών, έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 23803/18-11-2014 έγγραφο του Καθηγητή  κ. Βενετσάνου Μαυρέα, αποδέχεται την ακύρωση της με αρ. πρωτ. 20754/15-10-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Βενετσάνος Μαυρέας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) –Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους,

για τους λόγους που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 23803/18-11-2014 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου της παραπάνω Πράξης.

e-max.it: your social media marketing partner