Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οδηγία Διενέργειας Διαγωνισμών
06-03-2013

Το ειδικό επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και το με αρ. πρωτ. 4194/5-3-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ομόφωνα εγκρίνει Οδηγία για τη Διενέργεια Διαγωνισμών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Οδηγία επισυνάπτεται.

e-max.it: your social media marketing partner