Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Δαπάνες Προσωπικού σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ. Παραγωγικές Ώρες, Όρια Απασχόλησης και Φύλλα Χρονοχρέωσης
07-06-2013

Σε εφαρμογή των προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/13-2-2013, τ. Β’) και των διευκρινήσεων που δόθηκαν με το υπ’ αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013 έγγραφο, η Επιτροπή Ερευνών στη συνεδρίασή της με αρ. 51/28-5-2013 εξειδίκευσε ως ακολούθως τα παρακάτω θέματα:

  1. Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Πανεπιστημιακών και Δημ. Υπαλλήλων. Ο σχετικός συνημμένος Πίνακας προσδιορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των παραγωγικών ωρών για τους Πανεπιστημιακούς και τους Λοιπούς Δημοσίους Υπαλλήλους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, στους οποίους περιλαμβάνονται η ανωτέρω Απόφαση της ΕΥΘΥ (υπ. Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138), η διευκρινιστική εγκύκλιος της ΕΥΘΥ (υπ’ αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293), οι προβλέψεις του Ν. 2530/97 για την απασχόληση των μελών ΔΕΠ και οι προβλέψεις του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 310/10-3-2005, τ.Β') για το προσωπικό ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ. Για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους ελήφθη υπόψη η υφιστάμενη νομοθεσία.
  2. Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Τρίτων. Ο συνημμένος σχετικός Πίνακας προσδιορίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού των παραγωγικών ωρών των Τρίτων, μόνο για τις περιπτώσεις των ευρωπαϊκών έργων (π.χ. FP7, Life, κλπ) και εφόσον αυτό προβλέπεται από τα σχετικά συμβόλαια. Επισημαίνεται ότι για τα έργα ΕΣΠΑ οι απασχολούμενοι με σύμβαση ανάθεσης έργου δεν συμπληρώνουν φύλλα χρονοχρέωσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 8.Β. του άρθ. 32 της Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138.
  3. Καθορισμός Ορίων Απασχόλησης Μελών ΔΕΠ και Λοιπού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο συνημμένος σχετικός Πίνακας προσδιορίζει τα ημερήσια, εβδομαδιαία και ετήσια μέγιστα όρια απασχόλησης των Μελών ΔΕΠ και του Λοιπού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 8.Α.2. του άρθ. 32 της Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138, απαιτείται η υποβολή Συνολικών Φύλλων Χρονοχρέωσης για το Τακτικό Προσωπικό του Δικαιούχου το οποίο απασχολείται σε έργα ΕΣΠΑ. Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναμόρφωση του σχεδιασμού του Εντύπου Δ10 και εισάγεται ένα νέο Έντυπο (το Δ10α) στο Σύστημα Διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών. Συγκεκριμένα:

  • Έντυπο Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (MonthlyTimesheet). Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Έκδοση 4 του Εντύπου Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας (MonthlyTimesheet), με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1/6/2013, καθώς μέχρι την 31/5/2013 ισχύει η Έκδοση 3 του ίδιου Εντύπου. Οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην Έκδοση 4 είναι οι ακόλουθες:
  • Έγινε εισαγωγή του πεδίου «Κωδικός Σύμβασης» και αφαιρέθηκε το πεδίο «Διάρκεια Σύμβασης». Η συμπλήρωση του «Κωδικού Σύμβασης» είναι αναγκαία προκειμένου να συνδεθεί η πληροφορία του Φύλλου Χρονοχρέωσης με την αντίστοιχη σύμβαση. Το πεδίο «Διάρκεια Σύμβασης» αφαιρέθηκε διότι η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη από λοιπά στοιχεία της σύμβασης («Ημερομηνία Έναρξης» και «Ημερομηνία Λήξης»).
  • Έγινε εισαγωγή της στήλης «Ίδια Συμμετοχή (OwnContribution)». Η στήλη αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να δηλώνονται οι ώρες ίδιας συμμετοχής, κυρίως στα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. προγράμματα FP7).
  • Έντυπο Δ10α. Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας (MonthlyGlobalTimesheet). Το Έντυπο Δ10α Μηνιαίο Συνολικό Φύλλο Εργασίας (MonthlyGlobalTimesheet), το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, αποτελεί νέο τυποποιημένο έντυπο, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Απόφασης Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (παρ. 8.Α.2, άρθ. 32). Το έντυπο Δ10α συμπληρώνεται με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που δηλώνονται στα επιμέρους έντυπα Δ10 των έργων.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης και της τελικής παραμετροποίησης Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή των Φύλλων Χρονοχρέωσης (Δ10) και των αντίστοιχων Εντολών Πληρωμής (Έντυπα Ο7, Ο8 ή Ο9). Στόχος του συστήματος αυτού είναι η διευκόλυνση της δήλωσης των ωρών απασχόλησης (Έντυπο Δ10), η αυτόματη παραγωγή του Συνολικού Φύλλου Χρονοχρέωσης (Δ10α) και η ελαχιστοποίηση των λαθών. Με νεώτερο έγγραφό μας θα υπάρξει ενημέρωση για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις ανά ομάδες έργων (π.χ. ΘΑΛΗΣ, Συνεργασία, Αριστεία, Πρακτικές Ασκήσεις, κλπ), έτσι ώστε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των Επιστημονικώς Υπευθύνων και των συνεργατών των επιμέρους έργων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

e-max.it: your social media marketing partner