Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ν. 4957/2022 (Ισχύει από 21/7/2022)

Share

ΝΟΜΟΣ 4957/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 229

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Σκοπός

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 230 και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.

3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι διακριτή νομική και οικονομική οντότητα από αυτή του Α.Ε.Ι., χωρίς νομική προσωπικότητα, και αποδίδεται σε αυτόν διαφορετικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Άρθρο 230

Πόροι και χρηματοδοτήσεις των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

1. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εθνικοί πόροι: αα) κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), ιδίως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λοιπών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγραμμάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,

αβ) χρηματοδοτήσεις για τη συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα από εθνικά κονδύλια (matching funds),

αγ) χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του δημόσιου τομέα.

β) Διεθνείς πόροι: χρηματοδοτήσεις έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

γ) Ιδιωτικοί πόροι και χρηματοδοτήσεις: γα) έσοδα από χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές,

οικονομικές ενισχύσεις, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γβ) τέλη φοίτησης, δίδακτρα και πάσης φύσης έσοδα από την οργάνωση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, θερινών και χειμερινών σχολείων και επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),

γγ) έσοδα από την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων,

γδ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημιακών κλινικών προς τρίτα φυσικά πρόσωπα ή φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό τους, καθώς και έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του φορέα,

γε) χρηματοδοτήσεις έργων/προγραμμάτων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών και κλινικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων φυσικών προσώπων ή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ) Ίδιοι πόροι: δα) παρακρατήσεις (overhead) επί των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που επιβάλλονται υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την οικονομική διαχείριση των έργων/ προγραμμάτων των περ. α) έως γ),

δβ) έσοδα από εκδόσεις μετά την εκκαθάρισή τους, δγ) έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας του Α.Ε.Ι., που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και έσοδα από εταιρικά μερίδια και την εν γένει συμμετοχή τους σε εταιρείες έντασης γνώσης,

δδ) έσοδα από τόκους και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ε.Λ.Κ.Ε.,

δε) έσοδα από τις κρατήσεις επί των αμοιβών και την απόδοση ποσοστού επί του εισοδήματος των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 257,

δστ) έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοιβών που εισπράττονται από τα νοσοκομεία κατά την ολοήμερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37),

δζ) κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) από τη συμμετοχή τους σε έργα/ προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής,

δη) έσοδα από τα παράβολα που καταβάλλονται υπέρ των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,

δθ) έσοδα που αποδίδονται από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα στα οποία συμμετέχει το Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 271.

2. Οι φορείς χρηματοδότησης που εισφέρουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή τον επιχορηγούν για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων δύναται να καθορίζουν ειδικότερους όρους σχετικά με την εκτέλεσή τους, όπως το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν, την ομάδα έργου, τη χρονική διάρκεια του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος. Για τα έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα εν λόγω στοιχεία καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

Άρθρο 231

Επιτροπή Ερευνών

1. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή, με τον αναπληρωτή του και τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη, εάν έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό της. Εάν το Α.Ε.Ι. διαθέτει αριθμό Σχολών ίσο ή μικρότερο των τριών (3), στην Επιτροπή Ερευνών συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., οι οποίοι προέρχονται κατά το δυνατόν από διαφορετικά Τμήματα. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.

2. Ως εκπρόσωποι κάθε Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών δύναται να υποδεικνύονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που κατά προτεραιότητα ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, διαθέτουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία, μονογραφίες και τη συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή κωλύεται. Η εκλογική διαδικασία δύναται να διενεργείται και ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Δύναται επίσης να συγκληθεί, αν αυτό ζητηθεί από: α) το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, β) τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και γ) το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

7. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών της παρ. 1 είναι τετραετής.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 191 ΝΟΜΟΣ 4964/2022 με ισχύ την 30/7/2022

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

Άρθρο 232

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος και τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου σε θέματα έρευνας και καινοτομίας,

β) καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

γ) εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, έργων παροχής υπηρεσιών, μελετών και πάσης φύσεως έργων για τα οποία απαιτείται υποβολή πρότασης,

δ) καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., τον υποβάλλει αρμοδίως προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του,

ε) εγκρίνει την αποδοχή διαχείρισης έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., την ομάδα έργου αυτών και τους προϋπολογισμούς τους,

στ) εισηγείται προς το Σ.Δ. τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

ζ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης τον καθορισμό του ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί των εσόδων των έργων/προγραμμάτων ανά κατηγορία

αυτών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 237 και την κατανομή των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους και τη δημιουργία έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 237,

η) παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς το Σ.Δ. και προς τους φορείς του δημοσίου,

θ) προσλαμβάνει πρόσθετο προσωπικό για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 243 έως 245,

ι) αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις, και εγκρίνει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ια) αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων,

ιβ) χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ) διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλοποιεί,

ιδ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού και την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 245,

ιε) λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στη διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμήθειας ειδών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και μελετών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 233.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη του άρθρου

Άρθρο 233

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αρμοδιότητες

1. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ορίζεται ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή ο Αντιπρύτανης, εφόσον μεταβιβάζεται ο τομέας ευθύνης της έρευνας.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τον εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και είναι διατάκτης των δαπανών του,

β) συγκαλεί την Επιτροπή Ερευνών, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και δύναται να ορίζει άλλο μέλος της Επιτροπής ως εισηγητή,

γ) υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα,

δ) υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ε) υπογράφει τις προσκλήσεις για την επιλογή προσωπικού και τις προκηρύξεις για την προμήθεια ειδών/ υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και κάθε έγγραφο που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών,

στ) αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,

ζ) εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων,

η) εγκρίνει τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών έργων/προγραμμάτων, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου,

θ) εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, την ανανέωση ή παράταση συμβάσεων απασχόλησης του πρόσθετου προσωπικού, η απασχόληση του οποίου έχει εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών,

ι) εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολών προς τα μέλη της ομάδας έργου σύμφωνα με το άρθρο 253, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου,

ια) εγκρίνει τη διενέργεια μετακινήσεων για τα έργα/ προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους,

ιβ) εγκρίνει τη χορήγηση ταμειακής διαχειριστικής διευκόλυνσης σε έργα/προγράμματα σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης,

ιγ) εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών την ετήσια κατανομή των ίδιων πόρων της περ. δ) του άρθρου 230, σύμφωνα με το άρθρο 237.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών μπορεί, με πράξη του:

α) να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος της Επιτροπής, για την υπογραφή των εγγράφων της παρ. 2,

β) να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρ. 2, προς τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 234

Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν μία (1) από τις ιδιότητες της παρ. 1 μπορούν να καταθέτουν προς την Επιτροπή Ερευνών αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου/ προγράμματος ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, που συνοδεύεται από συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό του προς αποδοχή έργου/προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος. Με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί αποδοχής του έργου/προγράμματος εγκρίνεται ο ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου.

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών δύναται να ορίζεται αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

5. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν στον ίδιο, υποβάλλει στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κάθε φορά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 235

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του άρθρου 229 συνιστάται διοικητική δομή, το επίπεδο και η διοικητική διάρθρωση της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, με ονομασία «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης» (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. Αποστολή της Μονάδας είναι η διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και η οικονομική διαχείριση των ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

2. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μ.Ο.Δ.Υ. είναι: α) η υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και των Επιστημονικών Υπευθύνων των έργων/προγραμμάτων για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Λ.Κ.Ε.,

β) η υποβολή εισηγήσεων προς τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. για τα θέματα αρμοδιότητας της Μ.Ο.Δ.Υ. και των επιμέρους οργανικών της μονάδων,

γ) η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, των λοιπών εγγράφων, πράξεων και συμβάσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε., η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και η παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,

δ) η κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των αναμορφώσεών του, η παρακολούθηση των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσής τους μέσω της εφαρμογής κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών,

ε) η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων,

στ) η είσπραξη πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 230, καθώς και η έκδοση τίτλων βεβαίωσης για την είσπραξη απαιτήσεων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α’ 90),

ζ) ο προσδιορισμός του ύψους των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. από ίδιους πόρους και η γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή Ερευνών έως τα τέλη Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους,

η) η παρακολούθηση των ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ) η παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων που συνάπτει ο Ε.Λ.Κ.Ε. με άλλους φορείς,

ι) η διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων και μελετών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., η παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και η τήρηση μητρώου προμηθευτών,

ια) η υποστήριξη των διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού που απασχολείται σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση μητρώου φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιβ) ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών τους σύμφωνα με το άρθρο 254, η εκκαθάριση και η έκδοση ενταλμάτων πληρωμής,

ιγ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση αποδοχών, δαπανών μετακίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων για το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιδ) η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιε) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών,

ιστ) ο έλεγχος και η εξόφληση των πάσης φύσεως δαπανών, μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την εξόφλησή τους, καθώς και η τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,

ιζ) η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων, βεβαιώσεων αποδοχών καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου, σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται στη Μ.Ο.Δ.Υ.,

ιη) η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιθ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στο Συμβούλιο Διοίκησης και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

κ) η τήρηση αρχείου των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. σε ψηφιακή μορφή,

κα) κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Άρθρο 236

Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι επιμέρους οργανικές μονάδες της στελεχώνονται από προσωπικό που υπηρετεί στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).

2. Αν το προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Μ.Ο.Δ.Υ., ο Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να προσλαμβάνει, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 244, προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή έργου. Αν για τις ανάγκες της Μ.Ο.Δ.Υ. απαιτείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 243.

3. Οι αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου της Μ.Ο.Δ.Υ. ασκούνται καταρχήν από το προσωπικό του Α.Ε.Ι. Αν αυτό δεν επαρκεί, στο προσωπικό της παρ. 2 δύναται να ανατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών καθήκοντα οικονομικού περιεχομένου.

4. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μ.Ο.Δ.Υ. που ασκεί αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

5. Τα καθήκοντα δέσμευσης πιστώσεων στον προϋπολογισμό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής δαπανών είναι ασυμβίβαστα με αυτά της εξόφλησής τους.

6. Ο προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και οι προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων ορίζονται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως εξειδικεύονται στον παρόντα, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Οργανισμό και όσες μεταβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 233 του παρόντος. Τα καθήκοντα

του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν δύναται να ανατίθενται στον Π.Ο.Υ. του Α.Ε.Ι.

7. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να μεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του προς υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ.Υ. ή προϊσταμένους των υποκείμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 237

Θέματα οικονομικής διαχείρισης

1. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τον ν. 4308/2014 (Α’ 251).

2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρούν λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ομάδα λογαριασμών 260, με τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονομασία Α.Ε.Ι.» και σε πιστωτικά ιδρύματα με τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονομασία Α.Ε.Ι.». Οι πόροι των Ε.Λ.Κ.Ε. κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται για την εξόφληση δαπανών, αμοιβών ή άλλο νόμιμο σκοπό κατόπιν εντολής του αρμόδιου υπαλλήλου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) στον οποίον έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα, σε υλοποίηση αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρονται τα πλεονάζοντα διαθέσιμα από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης υπό την ομάδα λογαριασμών 260, και η διαχείρισή τους ενεργείται από την ΤτΕ και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950 (Α’ 304), την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38), και την από 20.4.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (Α’ 43). Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Οδηγό Χρηματοδότησης.

4. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται το ποσοστό επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραμμάτων που παρακρατείται υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. για την κάλυψη του λειτουργικού του κόστους. Το ύψος του ποσοστού παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων κάθε έργου/προγράμματος. Κατ’ εξαίρεση το ύψος αυτού δύναται να καθορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης έργων/προγραμμάτων ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου. Τα έσοδα των παρακρατήσεων επί των εσόδων έργων/προγραμμάτων αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 230.

5. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, που εκδίδεται το αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου κάθε έτους, καθορίζεται το ύψος των εσόδων που θα αποδοθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. στο επόμενο οικονομικό έτος. Το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από τους ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 230 του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως υπολογίζεται ότι το σύνολο αυτών θα διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου. Η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης κοινοποιείται στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη του συνοπτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

6. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναγράφεται το ύψος των συνολικών ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 230, όπως αυτό διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, με σχετική ανάλυση ανά περίπτωση. Η βεβαίωση κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

7. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, καθορίζεται η κατανομή του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230 όπως αυτό διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τη βεβαίωση της παρ. 6 με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. Από το συνολικό ποσό των ετήσιων εσόδων αφαιρείται το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 5. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη δαπανών με σκοπό:

α) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. των άρθρων 207 έως 216,

β) την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του,

γ) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι., του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού, προμήθειας καυσίμων, φυσικού αερίου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας του Α.Ε.Ι.,

δ) αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.,

ε) την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι., του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227, του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 και του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226,

στ) την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, δαπανών μετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατάστασης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αμοιβών αποδοτικότητας στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρμόζεται σύστημα επίτευξης στόχων, πρόσθετων παροχών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι.

8. Με την απόφαση της παρ. 4 δύναται ένα μέρος των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230, να αποδίδεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 261 και εξειδικεύονται στο καταστατικό της. Αν η αρμοδιότητα διαχείρισης και αξιοποίησης της ίδιας περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και της αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι., έχει ανατεθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., η χρηματοδότηση δράσεων της περ. δ) της παρ. 7 πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της Εταιρείας.

9. Αν το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. δεν απορροφηθεί στο σύνολό του εντός του οικονομικού έτους, το υπολειπόμενο μη απορροφηθέν ποσό μπορεί να μεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους και να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος ταμειακών διαθεσίμων.

10. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και με αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων/ προγραμμάτων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..

Όπως προστέθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Οι υποτροφίες και οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους, όπως φοιτητές και νέους ερευνητές, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητικότητας, όπως το Erasmus+, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων. Για την έκδοση και εξόφληση των ως άνω ενταλμάτων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους δικαιούχους.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

Άρθρο 238

Προϋπολογισμός Απολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

1. Η Επιτροπή Ερευνών καταρτίζει σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για το επόμενο οικονομικό έτος και το υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο έως την 31η Ιουλίου. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού, που υποβάλλεται, δεν είναι συμβατό με τον δεσμευτικό στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού και το επιστρέφει μαζί με τις οδηγίες. Ακολούθως, η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. διορθώνει, σύμφωνα με τις οδηγίες, και υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στις οδηγίες.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, εγκρίνονται ο προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. Ο αρχικός αναλυτικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από αυτό στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ., ως προς τη συμφωνία του με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. κάθε οικονομικού έτους ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον προϋπολογισμό προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των δαπανών κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνονται τα έσοδα και έξοδα που προβλέπονται για το επόμενο οικονομικό έτος και χαρακτηρίζονται από συναλλαγές μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως.

β) Ως οικονομικό έτος ορίζεται η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με την ταμειακή διαχείριση και την κίνηση της περιουσίας κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. Ειδικότερα το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

γ) Ως έσοδα του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζονται οι απαιτήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκαν, προβλέπεται να εισπραχθούν κατά το οικονομικό έτος, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Οι απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ημερομηνία λογιστικοποίησής τους, βάσει παραστατικών και στοιχείων, στους αντίστοιχους λογαριασμούς χρεωστών-πελατών της κατάστασης οικονομικής θέσης των Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πωλήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται ως έσοδα για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών.

δ) Ως έξοδα του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκαν, προβλέπεται να εξοφληθούν μέσα στο οικονομικό έτος, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στα έξοδα αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογιστικοποιούνται, βάσει σχετικού παραστατικού, τιμολογίου ή ισότιμου τίτλου, σε βάρος του αναλυτικού ορίου δαπανών του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε. Οι αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων και οι αγορές αναλώσιμων υλικών λογίζονται ως έξοδα για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών.

ε) Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Τα έσοδα και τα έξοδα δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό, υπό τη σχετική ταξινόμηση των λογαριασμών (αρχή ενότητας). Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριμένο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (αρχή της καθολικότητας).

στ) Ο προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο.

ζ) Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. περιλαμβάνει διακριτά τα προβλεπόμενα μη χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα, καθώς και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων διαμορφώνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προβλέπεται.

η) Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αναλυτική πρόβλεψη, μέχρι τέταρτο βαθμό ανάλυσης, των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έσοδα και τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έξοδα.

θ) Η ταξινόμηση της κατηγορίας των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιλαμβάνει την υποχρεωτική ανάπτυξη των λογαριασμών από τον πρώτο έως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθμού. Η ταξινόμηση επιτρέπει τη συμβατότητα με τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ) 2010 και τη σύγκριση των μεγεθών και του αποτελέσματος των προϋπολογισμών σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.

ι) Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως ορίζονται στις περ. γ) έως ε), λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι εκπτώσεις στα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται, επίσης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

4. Η πραγματοποίηση της πληρωμής των υποχρεώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε. λαμβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόμενο οικονομικό έτος από αυτό του προϋπολογισμού. Αν οι πληρωμές πραγματοποιηθούν σε επόμενο οικονομικό έτος από αυτό του προϋπολογισμού, δεν λογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

5. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της δέσμευσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 255, συνοπτικό Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του, η διαμόρφωσή του, οι ανειλημμένες δεσμεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού βάσει τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεμείς δεσμεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο μέρος του προϋπολογισμού.

6. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. σε μηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του έτους, και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, ενσωματώνοντας τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 239. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.

7. Απόκλιση του εγκεκριμένου αποτελέσματος του προϋπολογισμού από την αντίστοιχη αναμόρφωση, υπό την προϋπόθεση τήρησης δημοσιονομικής ουδετερότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. Η δημοσιονομική ουδετερότητα επιτυγχάνεται με ισόποση αναμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογισμός ή στο αμέσως επόμενο, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικό έτος, σε περιπτώσεις αναμόρφωσης των δαπανών των έργων/ προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Κάθε μήνα οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις δημοσιονομικές αναφορές με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, όπως ορίζονται στις περ. γ) έως ε) της παρ. 3 και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει.

9. Ο απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισμού εξόδων περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό, την τελική διαμόρφωσή του, τις ετήσιες συνολικές δεσμεύσεις, τα έξοδα που έχουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί, καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισμό των εσόδων περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός, η τελική διαμόρφωση, τα έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα.

10. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης και έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, ο Ε.Λ.Κ.Ε., με ευθύνη του Π.Μ.Ο.Δ.Υ., αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον εγκεκριμένο απολογισμό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες.

Άρθρο 239

Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων

1. Κάθε έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει αυτοτελή και διακριτό προϋπολογισμό έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., και αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται ο αρχικός προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος. Το αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου για την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού συνυποβάλλεται με το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος συντάσσεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια κάθε έργου/προγράμματος, ως ακολούθως:

α) Τα έργα/προγράμματα που η διάρκειά τους είναι συγκεκριμένη και εκτείνεται σε περισσότερα από ένα (1) οικονομικά έτη, συντάσσουν: αα) συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και αβ) αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος, ο οποίος εντάσσεται στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.

β) Τα έργα/προγράμματα που η διάρκειά τους είναι αόριστη και δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης ή η διάρκειά τους εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο από ένα (1) οικονομικό έτος συντάσσουν μόνο αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος, ο οποίος εντάσσεται στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να αναμορφώνεται ο αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος ως ακολούθως:

α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγγραφη συμφωνία του φορέα χρηματοδότησης, όπου απαιτείται,

β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους, αν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 240.

4. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να αναμορφώνεται ο συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος ως ακολούθως:

α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους μετά από αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου απαιτείται,

β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου οικονομικού έτους, εφόσον η αναμόρφωση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού της περ. β) της παρ. 3 επηρεάζει τον συνολικό συνοπτικό προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος.

5. Ως σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ. κατά τις παρ. 3 και 4 λογίζεται η υπογραφή του σχεδίου της απόφασης αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού ή του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού κάθε έργου/προγράμματος πριν από την υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Οι αποφάσεις των οργάνων περί έγκρισης των προϋπολογισμών των έργων/ προγραμμάτων αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται εις βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων της περ. α)

της παρ. 2 πρέπει να είναι εντός του ορίου του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού, ενώ οι δαπάνες που αναλαμβάνονται εις βάρος του προϋπολογισμού έργων/ προγραμμάτων της περ. β) της παρ. 2 πρέπει να είναι εντός του ορίου του αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού.

7. Κάθε πληρωμή ελέγχεται και παρακολουθείται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε έργου/ προγράμματος, σύμφωνα με την παρ. 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωμή καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε έργου. Πληρωμή που πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Π.Ο.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και κάθε άλλο συμπράττον όργανο ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Νόμιμες δαπάνες έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης μη επιλέξιμες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό άλλου έργου/ προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος που πρόκειται να βαρύνουν, β) είναι επιλέξιμες στο έργο/πρόγραμμα αυτό και γ) συμφωνεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος. Για τη μεταφορά της δαπάνης ή της πίστωσης απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/προγράμματος του οποίου οι δαπάνες κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

9. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, μπορεί να εγκρίνεται η συνεργασία μεταξύ έργων/προγραμμάτων για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράμματος του ιδίου ή άλλου Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι αποζημίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν.

Άρθρο 240

Ανάληψη υποχρέωσης

1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. ισχύουν, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145), τα εξής:

α) Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου/προγράμματος από τον Ε.Λ.Κ.Ε., που συνίσταται στην έκδοση των ακόλουθων αποφάσεων:

αα) της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί αποδοχής διαχείρισης του έργου, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου,

αβ) της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος και ένταξής του στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 239 του παρόντος,

αγ) της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του συνοπτικού συνολικού προϋπολογισμού του

έργου/προγράμματος, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 239.

β) Ως απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ορίζεται η διοικητική πράξη με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος ανά έτος και δεσμεύεται το σύνολο αυτών. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να αφορά είτε στο σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος και συνοδεύεται από κατάσταση κατανομής τους ανά κατηγορία δαπάνης είτε στο σύνολο των πιστώσεων συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος ανά έτος. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. καθορίζεται με ποιον από τους δύο τρόπους εκδίδεται η απόφαση ανάληψη υποχρέωσης. Ο τρόπος έκδοσης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δεν δύναται να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

γ) Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο Π.Ο.Υ. της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε. καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει διά της υπογραφής του, ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων ζητείται η δέσμευση, και η κατανομή αυτών ανά κατηγορία δαπάνης ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά κατηγορία δαπάνης, είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για το τρέχον οικονομικό έτος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε. με μοναδικό αύξοντα αριθμό και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού έργου/προγράμματος είναι νόμιμη, εφόσον είναι εντός των ορίων των συνολικών πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος.

3. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος εντός του ίδιου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 239, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 239 και καταλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ακόμα και καθ’ υπέρβαση της προηγούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Αν η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος αφορά σε μείωση της πίστωσης μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής).

4. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, ήτοι πολυετείς υποχρεώσεις, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014.

5. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους μπορεί να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.

6. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο σύνολο ή μέρος αυτής εντός του οικονομικού έτους, αυτή ανακαλείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής, κατά το μέρος των πιστώσεων του έργου ανά κατηγορία δαπάνης που δεν εκτελέστηκαν. Η σχετική ανακλητική απόφαση εκδίδεται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 241

Αξιοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργων/προγραμμάτων

1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η χρήση του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργου/προγράμματος, που δεν αξιοποιήθηκε έως την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό αντικείμενο του έργου/προγράμματος έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, β) το οικονομικό αντικείμενο του έργου/ προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει άλλη συμβατική υποχρέωση και γ) δεν προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου/προγράμματος η επιστροφή του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου. Η παρούσα εφαρμόζεται και επί αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με φορείς δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και το φυσικό αντικείμενό τους έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετος όρος στην προγραμματική σύμβαση.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Η χρήση αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων ολοκληρωμένων έργων/προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας νέου έργου/προγράμματος, που έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Επιστημονικού Υπευθύνου και της ομάδας του. Σε ένα έργο/πρόγραμμα με αντικείμενο την αξιοποίηση αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων ολοκληρωμένων έργων/προγραμμάτων, δύναται να πιστώνονται αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα άλλων έργων/προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης έργου/προγράμματος της παρ. 2. Η οικονομική διαχείριση έργων/προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

4. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης εξειδικεύονται οι όροι και η διαδικασία χρήσης αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων έργων/προγραμμάτων, η προθεσμία υποβολής της αίτησης των Επιστημονικών Υπευθύνων για την αξιοποίησή τους και άλλα θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών τους.

Άρθρο 242

Διαδικασία χρήσης περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, μπορούν να χρησιμοποιούνται περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα (αποθεματικά) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη δημιουργία έργων/προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη δαπανών με σκοπό:

α) την εκτέλεση έργων και μελετών για τη δημιουργία νέων υποδομών ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών του Α.Ε.Ι.,

β) τη δημιουργία κοινών ερευνητικών υποδομών του Α.Ε.Ι.,

γ) την προμήθεια και συντήρηση ερευνητικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.),

δ) την υλοποίηση δράσεων του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226, του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227 και του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228,

ε) την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 292, και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και την κάλυψη δαπανών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Α.Ε.Ι.,

στ) την κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών δαπανών,

ζ) τη χορήγηση ταμειακών διευκολύνσεων των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων,

η) την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων/προγραμμάτων του Α.Ε.Ι.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, αποθεματικών, μπορούν να χρησιμοποιούνται ετησίως για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη δαπανών με σκοπό:

α) τη χορήγηση υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες,

β) τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων σε επιστημονικά πεδία που κρίνονται σημαντικά, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. ή την εθνική στρατηγική ανώτατης εκπαίδευσης ή την εθνική στρατηγική έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας,

γ) την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συνεργαζόμενων καθηγητών του άρθρου 169, ερευνητών επί συμβάσει του άρθρου 172, επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών του άρθρου 171 και εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173,

δ) την κάλυψη δαπανών δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε.

3. Με την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με την οποία εγκρίνεται η χρήση των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, αποθεματικών, του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζονται το ακριβές ποσό που θα αξιοποιηθεί, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο σκοπός, το αντικείμενο, η διάρκεια και η επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου/προγράμματος. Αν η χρήση περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 1, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση σχετικά με τη σύνδεση των δαπανών με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 243

Ομάδα Έργου Απασχόληση σε έργα/ προγράμματα

1. Κάθε έργο/πρόγραμμα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) εκπονείται από ομάδα έργου, της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

γ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, καθώς και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258),

δ) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171,

ε) ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, στ) Καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της αλλοδαπής, ζ) φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι., η) πρόσθετο ερευνητικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό,

εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που επιλέγεται για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή εργασίας.

2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η ομάδα έργου κατά τον χρόνο αποδοχής διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του φορέα χρηματοδότησης, εφόσον υφίστανται. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται η ομάδα έργου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

3. Αν τα μέλη της ομάδας έργου προέρχονται από κατηγορίες προσωπικού των περ. α) έως ζ) της παρ. 1, η απασχόλησή τους στο έργο/πρόγραμμα αφορά πρόσθετη απασχόληση, που εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου. Η εισήγηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη διάρκεια απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών, που πρέπει να είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου/προγράμματος. Ειδικώς

για τη συμμετοχή προσωπικού των περ. α) έως γ) της παρ. 1 σε έργα/προγράμματα δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), εφόσον η απασχόληση εκτελείται πέραν του ωραρίου απασχόλησής τους.

4. Η επιλογή πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 διεξάγεται ως ακολούθως:

α) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση του αρμόδιου ανά περίπτωση οργάνου περί ανάθεσης διδακτικού/εκπαιδευτικού έργου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει διδακτικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) και θερινών ή χειμερινών σχολείων.

β) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η απασχόληση πρόσθετου προσωπικού που διεξάγει ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό ή κλινικό έργο, εφόσον η συμμετοχή του έχει αξιολογηθεί ή προταθεί από τον φορέα χρηματοδότησης ή κρίνεται ως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση του έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που προτείνεται να απασχοληθεί σε έργα/ προγράμματα ανάλογα με την εργασία ή το έργο που του ανατίθεται ανά περίπτωση.

γ) Με δημόσια πρόσκληση που επισπεύδεται με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 244, για το πρόσθετο προσωπικό που δεν εφαρμόζονται οι περ. α) και β). Κατά τη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, κατ’ αναλογία του προσοντολογίου του δημοσίου τομέα, ανάλογα με την εργασία ή το έργο που πρόκειται να τους ανατεθεί ανά περίπτωση.

δ) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η ευκαιριακή απασχόληση προσωπικού, που αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον η απασχόλησή του κρίνεται αναγκαία για την ομαλή εκτέλεση του έργου και η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Μέλη της ομάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ. 1 απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου/προγράμματος, συνδέονται με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο και δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 244, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση που διανύεται μετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.7 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η απασχόληση ως μελών της ομάδας έργου σε έργα/προγράμματα, φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δυνάμει συμβάσεων έργου, χωρίς άλλη διαδικασία. Το εν λόγω προσωπικό έχει την υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα του δημόσιου τομέα που υπηρετεί για τη συμμετοχή του στο έργο/πρόγραμμα και υποχρεούται να προσκομίσει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. άδεια άσκησης πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, με την επιφύλαξη του άρθρου 127 του παρόντος, το αργότερο έως τον χρόνο εκκαθάρισης της αμοιβής του, άλλως η σύμβαση λύεται. Το προσωπικό του παρόντος αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και το ύψος των αποδοχών του δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών ανά μήνα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).

7. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. ρυθμίζεται αποκλειστικά από τον παρόντα και εξαιρείται από τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), της υποχρέωσης έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και το π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 244

Διαδικασία πρόσκλησης

1. Η επιλογή του πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που δεν εμπίπτει στις περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 243, πραγματοποιείται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και όπου αλλού απαιτούν η Επιτροπή Ερευνών και ο φορέας χρηματοδότησης του έργου. Η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

2. Η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε απαραίτητα ή/και πρόσθετα προσόντα ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της προς ανάθεση εργασίας ή του προς ανάθεση έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή ατομικής συνέντευξης για να κρίνει την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. Αν το αντικείμενο της προς ανάθεση εργασίας ή του έργου απαιτεί τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της εμπειρίας τους για την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να εισηγείται τη διεξαγωγή πρακτικής δοκιμασίας ή εξέτασης ειδικών γνώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο της θέσης και τον τρόπο εξέτασης γνώσεων, δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, καθώς και την εξεταστέα ύλη και τη βαθμολογική βάση αυτών. Η αξιολόγηση των υποψηφίων αν πραγματοποιηθεί πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν οι υποψήφιοι δεν αξιολογηθούν επιτυχώς, κατατάσσονται στον πίνακα αποκλεισθέντων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής και η μοριοδότηση κάθε υποψηφίου αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησής του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/ προγράμματος για τις ανάγκες του οποίου πραγματοποιείται η πρόσληψη προσωπικού, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη που ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο προσκλήσεων που επισπεύδονται για τις ανάγκες του έργου/προγράμματος και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους. Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ή άλλα μέλη της ομάδας έργου από τις κατηγορίες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 243. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με τη διάρκεια του έργου, αν το έργο έχει σαφή ημερομηνία λήξης, άλλως η θητεία είναι ετήσια. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν την ιδιότητα συζύγου ή συμβίου ή να έχουν σχέσεις συγγένειας έως τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Αν μέλος της Επιτροπής έχει κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων, οι οποίοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 245, τα αποτελέσματα καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά.

Άρθρο 245

Ενστάσεις Επιτροπή Ενστάσεων

1. Σε κάθε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, που προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Ενστάσεων αναλαμβάνει υπάλληλος από το προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η εξέταση ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων που επισπεύδονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Κατά των αποτελεσμάτων κάθε πρόσκλησης, κάθε υποψήφιος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αναφέρεται ρητώς στην απόφαση των αποτελεσμάτων. Δεν επιτρέπεται ένσταση για λόγους που αφορούν στη συνέντευξη ή την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η άσκηση της ένστασης απαιτεί την καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και εισηγείται αιτιολογημένα προς την Επιτροπή Ερευνών την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κυρώνονται οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και κοινοποιείται η απόφαση επί κάθε ένστασης προς τον υποψήφιο. Αν η Επιτροπή Ερευνών διαπιστώσει παράβαση του νόμου ή του Οδηγού Χρηματοδότησης ή άλλης κανονιστικής πράξης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ένσταση, μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της προκήρυξης ολικώς ή μερικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, η Επιτροπή Ερευνών αντί να επαναλάβει την προκήρυξη, δύναται να συμπληρώσει ή να διορθώσει τις παραλείψεις ή τις πλημμέλειες, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Άρθρο 246

Θέματα αποδοχών

1. Η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση και δεν συνιστά ή προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλονται προς τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., απαγορεύεται να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Στο εν λόγω όριο συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες αμοιβές από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230.

3. Δεν εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 αμοιβές μελών Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) από τη συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα οποία χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους. Οι παρακρατήσεις αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 230.

5. Το ύψος των αποδοχών των απασχολούμενων της παρ. 1 του άρθρου 243 είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος. Ειδικώς για τους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 243, το ύψος των αποδοχών καθορίζεται ως ακολούθως:

α) σύμφωνα με τους μισθολογικούς όρους του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), εφόσον η αμοιβή βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους,

β) με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου και είναι ανάλογο των προσόντων και του αντικειμένου απασχόλησης κάθε απασχολούμενου, εφόσον η αμοιβή βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος που χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης δύναται να καθορίζεται ανώτατο

όριο συνολικών αποδοχών από τη συμμετοχή σε έργα/ προγράμματα του Ιδρύματος για τις εν λόγω κατηγορίες προσωπικού, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

6. Το συνολικό κόστος απασχόλησης των μελών της ομάδας έργου ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως κρατήσεων και εργοδοτικών εισφορών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος.

7. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των απασχολούμενων σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Άρθρο 247

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, δύναται να απασχολείται καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας του, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του έργου/προγράμματος και συναινεί το εν λόγω προσωπικό. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, που αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εξαιρείται της υποχρεωτικής δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ενώ για τα έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους καθορίζεται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Για την καταβολή αποδοχών υπερωριακής απασχόλησης απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/προγράμματος προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε, στην οποία αναγράφεται το σύνολο των ωρών υπερωριακής εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ανά απασχολούμενο ανά μήνα, άλλως η δαπάνη θεωρείται μη επιλέξιμη.

Άρθρο 248

Μετακινήσεις

1. Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό των έργων/ προγραμμάτων για τις ανάγκες των οποίων διεξάγεται η μετακίνηση. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται εντός των ορίων του συνόλου των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος.

2. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η διενέργεια μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων/ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έγκριση μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου μετά τη διενέργειά τους έως και είκοσι (20) ημέρες από την επιστροφή των μετακινούμενων, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου σχετικά με την αναγκαιότητα μετακίνησης και τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της μετακίνησης πριν από τη διεξαγωγή της. Για τις δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, εφαρμόζεται η υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ανά ημερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ορίζεται σε εκατό (100) ημέρες.

3. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν εντολής του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου, και εξαιρούνται του ν. 4336/2015. Το ύψος των δαπανών μετακίνησης, όπως έξοδα κίνησης, δαπάνες διαμονής, ημερήσια αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 2.

4. Οι δαπάνες μετακίνησης καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου.

5. Μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματος για τη μετακίνησή τους στο πλαίσιο έργου/ προγράμματος που συμμετέχουν και να μεριμνούν για να μη διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων τους προς το Τμήμα.

6. Για τη μετακίνηση και διαμονή φυσικών προσώπων που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος, καθώς και στις ομαδικές μετακινήσεις, δύναται να εφαρμόζονται είτε η διαδικασία του παρόντος είτε η διαδικασία περί δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 249

Δημόσιες συμβάσεις

1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών και τεχνικών έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206), αυτοτελώς ανά έργο/πρόγραμμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού. Ως προς τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4412/2016.

2. Οι πράξεις που απαιτούνται αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4412/2016, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων ως ακολούθως:

α) Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου/προγράμματος, το οποίο συνοδεύεται από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου/ προγράμματος.

β) Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά ο εγκεκριμένος ετήσιος αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου/προγράμματος.

Άρθρο 250

Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/ προγραμμάτων

1. Για τη διενέργεια δαπανών που αφορούν στη σύναψη δημόσιας σύμβασης που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ως απόδειξη έρευνας αγοράς νοείται η προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) οικονομικών προσφορών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Για δαπάνες έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να προσκομίζει και μία (1) μόνο οικονομική προσφορά. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για δημόσιες συμβάσεις κατώτερης ή ίσης αξίας των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στον ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206).

2. Για τις δαπάνες που εκτελούνται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων δεν απαιτείται η ανάρτηση προσκλήσεων για την

υποβολή οικονομικών προσφορών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), κατά παρέκκλιση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016.

3. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον οικονομικό φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποκλειστικά αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για δημόσιες συμβάσεις που η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

4. Αν δημόσιες συμβάσεις έχουν εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου.

5. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6. Οι μισθώσεις ακινήτων ή μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

β) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ γίνονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

Άρθρο 251

Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής

Κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206) για τις ανάγκες έργων/ προγραμμάτων με οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στην αλλοδαπή και εξόφλησης των δαπανών, οι φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

Άρθρο 252

Συμμετοχή σε συνέδρια/Δημοσιεύσεις

Για την εκτέλεση δαπανών που διενεργούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων και αφορούν στο κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων από οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206). Η εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται μέσω εξόφλησης του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, κατόπιν υποβολής αιτήματος πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου. Τα παραστατικά δύνανται να εκδίδονται είτε στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είτε στα στοιχεία του συμμετέχοντος στο συνέδριο ή του συγγραφέα της δημοσίευσης. Το παρόν εφαρμόζεται και για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν σε συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, σε επαγγελματικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις και στην κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.9 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη του άρθρου

Άρθρο 253

Διαδικασία χορήγησης προκαταβολών

1. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, δύνανται να χορηγούν προκαταβολές και να εκδίδουν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη αναγκών που περιγράφονται στην παρ. 2. Για την έκδοση Χ.Ε.Π. απαιτείται πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, στην οποία ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού της χορηγούμενης προκαταβολής, η αιτιολογία χορήγησης και το χρονικό διάστημα απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούμενης προκαταβολής δύναται να πιστώνεται σε λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του δικαιούχου της προκαταβολής σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής και υποδεικνύεται από τον ίδιο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης Χ.Ε.Π.

2. Το Χ.Ε.Π. χορηγείται με σκοπό την κάλυψη δαπανών που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας, β) δαπάνες προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δ) δαπάνες προβολής ή προώθησης που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων.

3. Δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών ανά έργο/πρόγραμμα ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος ή άλλο μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι. Ο δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για την απόδοσή της/τους. Η απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής.

4. Για τα έργα/προγράμματα, τα οποία δεν έχουν σαφή ημερομηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό, η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του Χ.Ε.Π. και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους. Για τα έργα/προγράμματα, των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους, η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους ή την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η Μαρτίου. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. όλα τα σχετικά παραστατικά (όπως εξοφλημένα τιμολόγια) και δικαιολογητικά για την απόδοση. Αν δεν εξαντληθεί όλο το ποσό του Χ.Ε.Π., ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εμπροθέσμως προηγούμενη προκαταβολή που έχει λάβει.

Άρθρο 254

Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών

Ο έλεγχος των δαπανών, η εκκαθάριση και η έκδοση των ενταλμάτων ασκείται από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση των νομίμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη: α) προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε. ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας), β) έχει νόμιμα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).

Άρθρο 255

Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) τηρεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη του συνόλου των διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των έργων/προγραμμάτων που διεξάγονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., την καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων, στοιχείων ή εντύπων κάθε είδους έργων/προγραμμάτων και τη συνολική παρακολούθηση της υλοποίησής τους, την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων, εγγράφων, δικαιολογητικών και παραστατικών των Επιστημονικών Υπεύθυνων και των συναλλασσομένων της Μ.Ο.Δ.Υ., την ηλεκτρονική διακίνηση και διεκπεραίωσή τους από τη Μ.Ο.Δ.Υ. και τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και την ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους. Δικαίωμα πρόσβασης στο ως άνω σύστημα έχουν το προσωπικό που εργάζεται στη Μ.Ο.Δ.Υ., τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων, καθώς και εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας έργου του Επιστημονικού Υπευθύνου.

2. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες χρήσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης των εγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους, τα δικαιώματα πρόσβασης ανά κατηγορία χρήστη, τα μέτρα διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και άλλα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

3. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 δύνανται να διεξάγουν το σύνολο των διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των έργων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής έγκρισης αιτημάτων, εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων από το αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. ή το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ.. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αυθεντικοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.10 Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 5029/2023 με ισχύ την 10/3/2023

Δες την εξέλιξη της παραγράφου

Άρθρο 256

Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση έρευνας Απόσβεση εξοπλισμού

1. Δαπάνες επιχειρήσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών, την ανάπτυξη ερευνητικών συμπράξεων, τη διεξαγωγή ερευνητικών έργων με σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας και την εκπόνηση κλινικών δοκιμών, λογίζονται ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζεται το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

2. Τα κέρδη των επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο χρηματοδότησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής για την εκπόνηση βιομηχανικής έρευνας, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013.

3. Ο επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και τα επιστημονικά όργανα, που αποκτώνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται και τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που χρησιμοποιούνται από τα Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, αποσβένονται στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας κτήσης τους, κατά την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αποκτηθεί.

Άρθρο 257

Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., παρακρατείται απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας του υπόχρεου και αποδίδεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ατομικά ή μέσω εταιρείας, λογίζεται αποκλειστικά η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιστήμη των υπόχρεων και όχι η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των υπόχρεων.

2. Δεν είναι υπόχρεοι απόδοσης της κράτησης της παρ. 1 τα μέλη Δ.Ε.Π. κατά το χρονικό διάστημα που: α) βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, β) τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, γ) τελούν σε άδεια παράλληλης απασχόλησης σε ίδρυμα της αλλοδαπής. Οι περ. α) και β) εφαρμόζονται και στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

3. Για τον προσδιορισμό του ύψους της κράτησης η Α.Α.Δ.Ε. αντλεί στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προσωπικού (HRMS) κάθε Α.Ε.Ι. σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του υπόχρεου κατά το έτος αναφοράς για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσού της κράτησης ανά οικονομικό έτος. Ειδικότερα, η Α.Α.Δ.Ε. αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ιδιότητα του φυσικού προσώπου για να διακριβώσει αν είχε την ιδιότητα του υπόχρεου επιβολής της κράτησης κατά το οικονομικό έτος αναφοράς,

β) τις υπηρεσιακές μεταβολές, την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αναστολής καθηκόντων, που επηρεάζουν την ιδιότητα του υπόχρεου και το χρονικό διάστημα που αφορούν,

γ) τη χορήγηση αδειών, άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχόλησης σε ίδρυμα της αλλοδαπής, που επηρεάζουν την ιδιότητα του υπόχρεου και το χρονικό διάστημα που αφορούν.

Αν κάποιος δεν είναι υπόχρεος για ολόκληρο το έτος, ως συνολικό ετήσιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα που έχει αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την ιδιότητα του υπόχρεου. Αν δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του υπόχρεου, πολλαπλασιαζόμενο με τον λόγο του αριθμού των μηνών που είναι υπόχρεος διά του αριθμού δώδεκα (12), που αντιστοιχεί στους μήνες του έτους.

4. Για τον προσδιορισμό του ύψους της κράτησης επί εισοδημάτων που προέρχονται από συμμετοχή σε εταιρείες κατά το έτος αναφοράς, η Α.Α.Δ.Ε. παρέχει προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στο οποίο υπηρετεί ο υπόχρεος, στοιχεία σχετικά με τις εταιρείες που μετέχει. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κρίνεται αν η συμμετοχή ανά εταιρεία εντάσσεται στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά την παρ. 1 του παρόντος και το άρθρο 156 ή συνιστά επενδυτική δραστηριότητα και εξαιρείται της επιβολής της κράτησης.

5. Η είσπραξη της κράτησης της παρ. 1 πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε έως έξι (6) δόσεις. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί εμπροθέσμως, επιβάλλονται μηνιαίως τόκοι υπερημερίας.

6. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα των δύο (2) πρώτων μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους στο Α.Ε.Ι. δεν υποχρεούνται στην απόδοση της κράτησης της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διορισμού τους.

7. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία είσπραξης των κρατήσεων της παρ. 1.

Άρθρο 258

Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος Εσωτερικός έλεγχος

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αναπτύσσει πλήρες σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υπάγεται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι.

2. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από ορκωτό ελεγκτή. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος καθορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής κάθε οικονομικής χρήσης.

3. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα παραστατικά που προβλέπονται από τα ΕΛΠ, καθώς και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και του Συμβουλίου Διοίκησης.

4. Το διαχειριστικό έτος του Ε.Λ.Κ.Ε. συμπίπτει με το οικονομικό έτος.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. συντάσσουν έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

6. Είναι δυνατή η διενέργεια έκτακτων ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 259

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζονται τα ακόλουθα:

α) η διαδικασία αποδοχής διαχείρισης έργων/προγραμμάτων, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,

β) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων και των μελών της ομάδας έργου,

γ) ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

δ) οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των έργων,

ε) η διαδικασία επιλογής και απασχόλησης προσωπικού,

στ) η διενέργεια μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων,

ζ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων και προκαταβολών,

η) η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

ι) η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής, ιδιοκτησίας,

ια) οι ειδικότεροι όροι για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων τεχνοβλαστών και ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off ) και τη συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε αυτούς, πέραν όσων ορίζονται στον νόμο, εκτός αν, με απόφαση της Συγκλήτου, εκδοθεί ειδικό κανονιστικό κείμενο με αντίστοιχο περιεχόμενο,

ιβ) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ιγ) οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων

των έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., ιδ) ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και

επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπει τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

ιε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων/ προγραμμάτων που αυτός υλοποιεί.

e-max.it: your social media marketing partner