Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Ν.4521/2018 (Ισχύει από 02/03/2018)

Share

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4521/2018

ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

1. Ιδρύεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), με έδρα το Αιγάλεω. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά), με έδρα τον Πειραιά, και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι. Αθηνών), με έδρα το Αιγάλεω, συγχωνεύονται διά απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, οι οποίες συνδέονται ιδίως με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,

β) Επιστήμες Μηχανικού,

γ) Επιστήμες Τροφίμων,

δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,

ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

2. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων Ιδρυμάτων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 4, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Αν ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες ανήκουν στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, μεταφέρονται σε ένα από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ύστερα από απόφαση της Διοικούσας που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

3. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με συνένωση των Μονάδων Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής τους και εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα και τις υποχρεώσεις τους και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/ προγράμματα που αυτοί έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 2

Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισμού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,

ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,

ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.

2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι έδρες των Σχολών και των Τμημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθούμενης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 3

Όργανα διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Προσωρινά, και μέχρι την ανάδειξη των οργάνων αυτών με εκλογική διαδικασία, το Ίδρυμα διοικείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, ενώ οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Τομείς από προσωρινούς Κοσμήτορες, Προέδρους και Διευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Τομείς συστήνονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017, με απόφαση της οποίας καθορίζονται και οι προϋποθέσεις σύστασης Τομέα μέχρι να εκδοθεί Οργανισμός.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι δεκαπενταμελής και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ενεργά ή αφυπηρετήσαντα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η Διοικούσα Επιτροπή και ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες Πρύτανη, μπορεί με απόφασή του και προς υποβοήθηση του έργου του να μεταβιβάζει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώμης δεν μετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το μέλος στο οποίο μεταβιβάζεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

3. Προσωρινοί Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων, μέχρι την ανάδειξη με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την παράγραφο 5, ορίζονται ύστερα από κλήρωση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συγκρότησή της. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής στην κλήρωση για την ανάδειξη προσωρινών Κοσμητόρων και Προέδρων Τμήματος έχουν οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Κοσμήτορες και Πρόεδροι των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι.. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Πρόεδροι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι υποψήφιοι και συμμετέχουν στην κλήρωση για προσωρινοί Πρόεδροι του Τμήματος, στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου, μη αποδοχής, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο κένωσης της θέσης πριν από τη διενέργεια εκλογών, τη θέση καταλαμβάνει το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, ξεκινώντας από την α’ βαθμίδα και έως τη βαθμίδα του αναπληρωτή, προκειμένου για Κοσμήτορα και έως τη βαθμίδα του επίκουρου, προκειμένου για Πρόεδρο Τμήματος. Οι προσωρινοί Διευθυντές Τομέων, εφόσον αυτοί συσταθούν, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές Κοσμήτορα, Προέδρου και Διευθυντή Τομέα ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Μέσα στην ίδια προθεσμία συγκροτούνται και τα προσωρινά συλλογικά όργανα των Σχολών και Τμημάτων, στα οποία μετέχουν τα μέλη των αντίστοιχων καταργούμενων οργάνων των Σχολών και Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. και χωρίς τον περιορισμό της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στα συλλογικά όργανα μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο στο ν. 4485/2017, για κάθε συλλογικό όργανο, αριθμό. Αν τα μέλη αυτά πλεονάζουν, η Διοικούσα Επιτροπή επιλέγει τα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών ύστερα από κλήρωση. Μέχρι τον ορισμό των μονοπρόσωπων και τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των προηγούμενων εδαφίων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και η Διοικούσα Επιτροπή, αντίστοιχα.

4. Ένα έτος από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών οργάνων διοίκησης των προηγούμενων παραγράφων.

5. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή και αν αυτή αδρανεί για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο είναι αρμόδιος και για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων και των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα διοίκησης.

6. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017, των συγχωνευόμενων Ε.Λ.Κ.Ε. καταργούνται και ορίζονται προσωρινά όργανα, με θητεία έως τις 31.3.2019, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή της. Μέχρι τον ορισμό των προσωρινών αυτών οργάνων τις αρμοδιότητές τους ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε..

7. Οι θητείες του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο (2) φορές, για το σύνολο ή μη των προσωρινών οργάνων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4

Προσωπικό

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με σχετικές πράξεις του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, οι οποίες μνημονεύουν τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου.

2. α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (Α’ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω. Οι κατέχοντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και οι κατέχοντες τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε οργανικές, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανατρέχει στην ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου. Οι καθηγητές α’ βαθμίδας εντάσσονται ομοίως σε προσωποπαγείς θέσεις και αιτούνται τη μετατροπή της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’. Όσοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από 1.1.2019, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

β) Συγκεκριμένα, τα μέλη Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:

αα) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών, Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ’.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ’.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ’.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ββ) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση γ’.

γγ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια ως άνω διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

γ) αα) Οι θέσεις καθηγητών α’ βαθμίδας, που υπηρετούν στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την περίπτωση β’, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου. Όποιος κατέχει προσωποπαγή θέση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να ζητά τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα και κρίνεται από πενταμελή επιτροπή κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προβλεπόμενων, στην υποπερίπτωση iii της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, προσόντων. Συγκροτείται μία επιτροπή κρίσης για κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην οποία μετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου α’ βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Σχολής. Οι επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τα μέλη τους έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας κάθε επιτροπής, που είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Ιδρύματος. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Κατ’ εξαίρεση οι αιτήσεις που κατατίθενται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή τους.

Αίτημα μετατροπής θέσης υποβάλλεται έως δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης, ο καθηγητής παραμένει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.

ββ) Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και κοινοποιούνται στη Διοικούσα Επιτροπή. Αν δεν αναπεμφθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή τους στο Υπουργείο, θεωρούνται εγκεκριμένες και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών», αναλόγως με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι..

Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου και υπάγεται: α) στις κείμενες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών και β) στις διατάξεις του ν. 4485/2017που αφορούν στους υπηρετούντες λέκτορες ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν, καθώς και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση, έως τις 31.12.2022, στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα πανεπιστημίου αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα μονιμοποίησης και εξέλιξης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4009/2011.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Οι πράξεις μετατροπής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κατά την ημερομηνία αυτή, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου γίνεται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2019, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, άλλως από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.

ε) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου γίνεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης, και κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

στ) Διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα μετατροπής υφιστάμενης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγούς θέσης σε τακτική, καθώς και διατάξεις για ανανέωση της θητείας ή μονιμοποίηση ή εξέλιξη υπηρετούντων επί θητεία μελών Δ.Ε.Π., δεν θίγονται.

Αρνητικές κρίσεις, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, επί αιτήσεως μέλους Δ.Ε.Π. για ανανέωση της θητείας, μονιμοποίηση ή εξέλιξη, συνυπολογίζονται. Ως χρόνος διορισμού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων θεωρείται η ημερομηνία διορισμού στην οικεία θέση μέλους Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι..

ζ) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται κανονικά από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ή υποβολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται η περίπτωση α’, η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης β’ και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.

η) Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. από Τμήμα σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Τμήμα του Πανεπιστημίου και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

θ) Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκάστοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σαν να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή πανεπιστημίου.

3. α) Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του παρόντος, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2019. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, που εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται, με την ανωτέρω διαδικασία, στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλως στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα εάν ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο εντάσσονται.

4. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε αντίστοιχη θέση αυτής που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.

5. Προσωπικό των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες συμβάσεις έργου.

6. Οι κενές θέσεις πάσης φύσεως προσωπικού των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) προκηρύσσονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, όπως ιδίως ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 5

Φοιτητές

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος έως τις 30.9.2018, η οποία δεν ανακαλείται.

2. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση. Κατ’ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί μπορεί να αντιστοιχείται, πλήρως ή εν μέρει, και να λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

5. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο (2) Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και στους αποφοίτους τους απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτική Αττικής.

6. Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι., την ευθύνη ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, σε αποφοίτους των Τμημάτων των δύο Τ.Ε.Ι. που συγχωνεύονται, αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία εντάσσονται οι φοιτητές. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής λαμβάνει τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής του.

7. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και τα οποία συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας η ανάθεση διδακτικών καθηκόντων για την ολοκλήρωση των ως άνω προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και τον Πρόεδρό της, οι οποίοι ασκούν στην περίπτωση αυτή τις σχετικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος και του Προέδρου Τμήματος, αντίστοιχα. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής τα καθήκοντα αυτά μπορεί να ανατίθενται σε άλλα όργανα του Ιδρύματος. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής, για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών που ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο οποίο έχουν ενταχθεί οι λοιποί φοιτητές του οικείου Τμήματος Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την παράγραφο 1.

8. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στα Τμήματα των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με Τμήματα υποδοχής τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη διαπιστώνεται ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα και η εκπαιδευτική κατάστασή τους.

Άρθρο 6

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 7

1. Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την απορρόφηση των Τμημάτων και τη λειτουργία του νέου Α.Ε.Ι. και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και ζητήματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό και τον Κανονισμό του Ιδρύματος, και μέχρι την έκδοσή τους, όπως ιδίως η σύσταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και η κατανομή σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

2. Ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των δύο (2) Τ.Ε.Ι. ενώπιον του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, παραπέμπονται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.

4. Αν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα διοίκησης αδυνατούν ή παραλείπουν να λάβουν αποφάσεις ή να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, η αρμοδιότητα περιέρχεται στη Διοικούσα Επιτροπή ή στη Σύγκλητο.

5. Εκκρεμείς διαδικασίες (όπως μετατάξεις κ.λπ.) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

6. Μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει τακτική θέση ως μέλος Δ.Ε.Π. ενός εκ των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. και εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει δικαίωμα να εκλεγεί Αντιπρύτανης, Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη εκλέγονται μόνο οι κατέχοντες οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωποπαγή θέση στα συγχωνευόμενα Τ.Ε.Ι., και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων.

7. Mέλη Δ.Ε.Π. που κατείχαν τακτικές θέσεις ως μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, κατ’ εξαίρεση οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας που κατέχουν προσωποπαγή θέση δεν μετέχουν σε εκλεκτορικό που συγκροτείται για να κρίνει καθηγητή α’ βαθμίδας πανεπιστημίου. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.

8. Καταργούνται οι περιπτώσεις Α’ και Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) και τα προεδρικά διατάγματα 69/2013 (Α’ 119), 95/2013 (Α’ 133), 68/2016 (Α’ 123), με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 7 του άρθρου 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΟΜΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 8

Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 καταργείται.

2. Μετά το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 48Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 48Α

Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος, γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79, μπορεί να ιδρύονται στα Α.Ε.Ι. Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τα προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής. Το Κ.Ε.Ε. αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

2. Στην πρόταση της Συγκλήτου προσδιορίζονται:

α) τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε., τα οποία πρέπει να είναι συναφή με ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος,

β) η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ιδίως δε το προσωπικό και η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το τμήμα των πόρων αυτών που μπορεί να διατεθεί από το Α.Ε.Ι., με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για τους πόρους που δεν μπορούν να καλυφθούν από το Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παράγραφο 13, για την ίδρυση του Κ.Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζεται και η πράξη παραχώρησης,

γ) η σκοπιμότητα ίδρυσης του Κ.Ε.Ε., με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας. Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

Στην ιδρυτική απόφαση αναγράφονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχονται στο Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.

3. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:

α) το Συμβούλιο,

β) ο Πρόεδρος,

γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από:

αα) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωτή του τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης,

ββ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, με τους αναπληρωτές τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,

γγ) τον Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο συμβούλιο μετέχει, ανάλογα με το θέμα που συζητείται, και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.

β) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

αα) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παραγράφου 1,

ββ) εισηγείται στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,

γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,

εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,

στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,

ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,

θθ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

5. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,

β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,

ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά,

στ) συνυπογράφει με τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο.

6. Ο Διευθυντής κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης επιλέγεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωση α’ της παραγράφου 4.

7. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του,

β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,

γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής για το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

δ) είναι εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

ε) εισηγείται στο Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτωσης ε’, μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο,

ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, για το διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

η) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

8. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).

9. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

10. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:

α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.),

δ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),

ε) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έως τριών (3) διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου και των απαιτούμενων προσόντων γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης λαμβάνει αμοιβή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται κατ’ αναλογία των αποδοχών εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός αν πρόκειται για εκπαιδευτές ενηλίκων της περίπτωσης γ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), οπότε λαμβάνουν την αμοιβή που ορίζεται για τους εκπαιδευτές αυτούς.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A’, Β’ και Γ’ του ν. 2190/1994 (Α’ 28), αλλά στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε. της παραγράφου 16.

11. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του

ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.

12. Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), όπως η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

13. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..

14. Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

15. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζεται ο Κανονισμός του Κέντρου, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.,

β) κριτήρια επιλογής εκπαιδευόμενων επιπλέον του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία και κοινωνικά κριτήρια.

γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, στον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση,

δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,

ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους,

στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των εκπαιδευόμενων,

ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,

η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία επιβολής τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

17. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία υποβάλλει αμελλητί για έγκριση στη Σύγκλητο και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά την έγκρισή της. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.

18. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου. Για όσες ειδικότητες έχει ήδη εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με την παρ. 9 του ν. 3879/2010, ισχύει αυτό, μέχρι την τροποποίηση ή αντικατάστασή του με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής.

19. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Προσόντα εκλογής μελών Δ.Ε.Π.

1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ισχύουν, επιπλέον της περίπτώσης α’ τα εξής:

αα) Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

i) Τρία (3) έτη τουλάχιστον:

ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.

Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές

ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων

ή συνδυασμός των παραπάνω.

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.

ββ) Για την εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:

i) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον:

αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου κατάλληλου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής.

Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες

ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

γγ) Για την εκλογή σε θέση Καθηγητή α’ βαθμίδας απαιτούνται:

i) Έξι (6) έτη τουλάχιστον:

αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων

ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής

ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο.

Το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

ii) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος

ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων.

iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής

ή επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος, μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της

ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους

ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ..

Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα.

δδ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής ή ερευνητής σε δημοσίευση όπου δεν συμμετέχει ο επιβλέπων της διδακτορικής του διατριβής.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προστίθεται περίπτωση δ’ που έχει ως εξής:

«δ. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επίσης, συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 3 έως 8 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α’ 87) και το άρθρο 15 του ν. 1404/1983 (Α’ 173), εξαιρουμένης της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 4, καταργούνται, με την επιφύλαξη των εκκρεμών διαδικασιών εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Το ίδιο ισχύει για τις εκκρεμείς διαδικασίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και για την εκλογή σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 114), εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί αίτηση μετακίνησης.

Άρθρο 10

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας των παραγράφων 1 και 2 αναγνωρίζεται μισθολογικά ως προϋπηρεσία, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, η προηγούμενη απασχόλησή του βάσει σύμβασης έργου, σε υπηρεσίες και φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/ 2015 (Α’ 176) στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4354/2015. Το έργο που έχει υλοποιήσει ο αιτούμενος την αναγνώριση, σύμφωνα με τις συμβάσεις έργου που επικαλείται, πρέπει να είναι συναφές με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη. Αρμόδιο όργανο για να εξετάσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της αιτούμενης προϋπηρεσίας ορίζεται η Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ερευνητικού φορέα.»

2. H άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., οι οποίοι ορίστηκαν από την Επιτροπή Ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 679/1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 826), λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, προκειμένου για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 και της θέσης προϊσταμένου των επιμέρους οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.. Η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου των επιμέρους μονάδων της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. λογίζεται ως άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Τυχόν κατάληψη θέσης Προϊσταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ. ή επιμέρους μονάδων αυτής δεν ισοδυναμεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αξίωση καταβολής αναδρομικών.

Άρθρο 11

Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 διαγράφονται οι λέξεις «του συνολικού ετήσιου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για την πληρωμή δαπανών του έργου/προγράμματος, ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), που έχει προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/ 2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε.:

α. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου από τον Ε.Λ.Κ.Ε. για το σύνολο ή μέρος των ετήσιων πιστώσεων του έργου και συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση κατανομής τους ανά δαπάνη, κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό,

β. για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης προηγείται τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου σε συνέχεια: αα) της έκδοσης απόφασης ανάληψης εκτέλεσης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ββ) της ένταξης του προϋπολογισμού του έργου στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ή και την τροποποίηση αυτού,

γ. σε περίπτωση δαπάνης που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η οποία εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το αίτημα ανάληψης υποχρέωσης υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο ταυτόχρονα με το αίτημα απευθείας ανάθεσης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται της απόφασης απευθείας ανάθεσης,

δ. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου. Για τις πιστώσεις που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών,

ε. αν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση, αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις παροχής της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η διαφωνία αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών. Αν προκύψει διάσταση απόψεων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και του ΠΟΥ, εφαρμόζεται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κοινοποιεί τη διαφωνία του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

στ. με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, εκτός από τις πιστώσεις της παραγράφου 3, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. δεσμευμένες πιστώσεις εγκεκριμένων έργων του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση.»

4. Στην περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «(ανά κατηγορία)» διαγράφονται.

5. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για δαπάνη που αφορά προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, το τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικού υπευθύνου συνοδεύεται από απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση απευθείας ανάθεσης έπεται της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Για δαπάνη ίση ή κατώτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δεν απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αυτός εκδίδει επέχει θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης.

Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και τα τεκμηριωμένα αιτήματα καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται στοιχείο ζ’ ως εξής:

«ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ».

7.α. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017 ισχύει από την 1.7.2018. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 για δαπάνες που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές.

β. Από 1.1.2018 έως 1.7.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017».

8.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 πριν από τις λέξεις «είναι νόμιμες» προστίθενται οι λέξεις «ή από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.».

β. Στο τέλος της δεύτερης πρότασης της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 προστίθενται οι λέξεις «ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ.».

γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 διαγράφεται η φράση «όσον αφορά τη διαχείριση των ερευνητικών και λοιπών έργων/προγραμμάτων,».

9. Στα Α.Ε.Ι. που διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, εκτός από το Ε.Α.Π. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Α.Ε.Ι..

10. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/ 2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως Σύγκλητος νοείται η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 4452/2017), ως Πρύτανης ο Κοσμήτορας της Ε.Σ.Δ.Υ. και ως μέλη Δ.Ε.Π. τα μέλη της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι πενταμελής, αποτελείται από μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει η τελευταία και συγκροτείται με διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων προβλέπονται στα άρθρα 50 έως 68. Έως τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου ασκούνται από το σύλλογο των καθηγητών (π.δ. 1233/1981, Α’ 306), ο οποίος ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών.»

Άρθρο 12

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι. που λειτουργούσαν στις 31.12.2017 συνεχίζουν να λειτουργούν έως τις 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2. Η αξιολόγηση διενεργείται από Επιτροπή Πιστοποίησης που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4009/2011 για την αξιολόγηση του οικείου Α.Ε.Ι.. Η αξιολόγηση μπορεί να συνδυάζεται και να συμπίπτει χρονικά με την αντίστοιχη διενεργούμενη αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι..

3. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τα Ε.Π.Ι. αξιολογούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε τέταρτου έτους από την προηγούμενη αξιολόγηση.

4. α. Οι τομείς, με βάση τους οποίους αξιολογείται η λειτουργία του Ε.Π.Ι., είναι τα επιστημονικά του επιτεύγματα, η εθνική και διεθνής παρουσία και αναγνώριση του έργου του, η διάδοση και εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διενεργείται σε αυτό, η οικονομική του βιωσιμότητα και η επιλογή στρατηγικής του.

β. Κριτήρια αξιολόγησης του Ε.Π.Ι. αποτελούν ιδίως η επιτυχής ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν διενεργηθεί στο Ε.Π.Ι., η αναγνωρισιμότητα της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι ερευνητικές συνεργασίες και διακρίσεις, η εμπορική χρήση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, τα έσοδά του από τις άδειες χρήσης και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η απορρόφηση κονδυλίων ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, η χρηματοοικονομική διαχείριση και τα αποτελέσματα διαχειριστικών και λοιπών ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στο Ε.Π.Ι., οι υποδομές και το προσωπικό των Ε.Π.Ι., τα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και η βιωσιμότητα και η εν γένει επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού που έχει θέσει κάθε Ινστιτούτο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση.

5. Τα Ε.Π.Ι. που δεν θα αξιολογηθούν επιτυχώς, καθώς και όσα δεν περατώσουν τις διαδικασίες αξιολόγησης, μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες, εντάσσονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των οικείων Ιδρυμάτων, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των εντασσόμενων Ε.Π.Ι. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των εντασσόμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των εντασσόμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης.

6. Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, που ιδρύθηκε με το π.δ. 268/1989 (Α’ 128), μετονομάζεται σε «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κωστής Στεφανής».

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των Τ.Ε.Ι..

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (Α’ 114) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η Σύγκλητος χορηγεί την έγκρισή της για την ίδρυση του Ε.Π.Ι. εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Το αντικείμενο, ο σκοπός και οι στόχοι του Ε.Π.Ι. συνάδουν με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας του προτείνοντος Τμήματος ή Τμημάτων, β) η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και η έκθεση συμβατότητας της επόμενης παραγράφου υποστηρίζουν την ίδρυση του Ε.Π.Ι. και γ) υφίσταται θετική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.»

Άρθρο 13

Τμήματα Τ.Ε.Ι.

1. Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

4. Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

5. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

6. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

7. Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα το Αίγιο εντάσσεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

8. Tο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα εντάσσεται στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

9. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρικών διαταγμάτων 83/2013 (Α’ 123), 87/2013 (Α’ 129), 90/2013 (Α’ 136), 91/2013 (Α’ 131), 94/2013 (Α’ 132), 102/2013

(Α’ 136) και 127/2013 (Α’ 190) που αντίκειται στο παρόν άρθρο, καταργείται.

Άρθρο 14

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

Εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 15

Σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

2. Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος έχει:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,

β) τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος,

γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής.

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

4. Για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εισηγείται στη Σύγκλητο ο Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ..

5. Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

6. Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι επικουρούν τον Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. στο έργο του. Για την πρόσληψη εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων μπορεί να χρησιμοποιούνται δικηγόροι αμειβόμενοι κατά υπόθεση.

Εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

7. Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών προβλημάτων της.

8. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για τη νομική υπεράσπιση του Πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

9. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο Πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Άρθρο 16

Αποθετήριο Τίτλων Σπουδών

1. Η πιστοποίηση της γνησιότητας των ακαδημαϊκών τίτλων που χορηγούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και των αντίστοιχων πιστοποιητικών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), μπορεί να υλοποιείται και με αμιγώς ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ασφαλούς και κατανεμημένου ηλεκτρονικού συστήματος που αναπτύσσεται για την ως άνω πιστοποίηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζεται ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης του συστήματος, η δομή και λειτουργία του συστήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και διαχειριστική λεπτομέρεια.

Άρθρο 17

Διατάξεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 8.

γ) Οι φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. με τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

ββ) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.

γγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Ομογενείς.

εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

2. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) καταργείται.

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

«ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας.

Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι: αα) οι αιτούντες να μην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας μόνο φοιτητής μετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να μην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης.

Ως προς τις μετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:

i. Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.

ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του.

iii. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα:

αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και

γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

v. Δικαιούνται μετεγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι φοιτητές που έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των μετεγγραφών και κάθε σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.»

4. Για το έτος 2017- 2018 οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. δικαιούνται μετεγγραφής, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σύμφωνα με την αντιστοιχία Τμημάτων του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 18

Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντικαθιστά το σύνολο των αριθμών μητρώου μαθητή και φοιτητή που αποδίδονται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και επέχει θέση αριθμού μητρώου, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία, τα σχετικά με την εκπαίδευση του κάθε προσώπου, που καταχωρίζονται στην οικεία εξατομικευμένη εγγραφή, η διαδικασία καταχώρισής τους, η διαδικασία απόδοσης του Ενιαίου Αριθμού Εκπαίδευσης, ο τρόπος απόδοσής του σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το πρόσωπο δεν είναι κάτοχος Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

δ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία.»

Άρθρο 19

Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παροχή κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, ήτοι πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με την επιφύλαξη του άρθρου 48Α και εξαιρουμένων των προγραμμάτων που οργανώνονται δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση σε νεοϊδρυθέν Α.Ε.Ι. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ίδρυσή του, Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου ιδρύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής.

Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος κατεύθυνσης.»

3. Για την πληρωμή, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, αναδρομικών αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία και αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. και του πάσης φύσεως προσωπικού των Α.Ε.Ι., που αμείβεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.), αρμόδιος διατάκτης είναι ο Πρύτανης. Πριν από την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης, τα Α.Ε.Ι. εγγράφουν, σε διακριτό κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού τους, πιστώσεις για το συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την τμηματική εκκαθάριση των σχετικών δαπανών που διαβιβάζονται στις υπηρεσίες τους, τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται τμηματικά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την καταβολή της χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. εκδίδεται από αυτά το σχετικό ένταλμα πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και του τρόπου πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2022».

5. Στην αρχή της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), πριν από τις λέξεις «Οι προπτυχιακοί» τίθεται το στοιχείο «αα)» και στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ προστίθεται υποπερίπτωση ββ’ ως εξής:

«ββ) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών υπ’ αριθμ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και υπ’ αριθμ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για το σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

6.α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, από τους Προέδρους των Τμημάτων, από τους Διευθυντές Τομέων, οι οποίοι, αν είναι λιγότεροι από τρεις (3), συμπληρώνονται ως τον αριθμό τρία (3) από εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, από δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών, έναν (1) για την κατηγορία των προπτυχιακών και έναν (1) συνολικά για τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και από τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αν στο Τμήμα δεν λειτουργούν Τομείς, στην Κοσμητεία μετέχουν τρία (3) εκλεγμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος μέλη Δ.Ε.Π..

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 καταργείται.

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, η λέξη «άλλως» αντικαθίσταται από τη λέξη «ή».

δ) Στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά σε Α.Ε.Ι. με μία Σχολή δεν συστήνεται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.»

7. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις ίδρυσης Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, δημοσιεύονται από τον Πρύτανη χωρίς να τηρείται η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων και κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.»

8. Στην αρχή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Όλοι οι διδάσκοντες».

9.α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.»

10. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση του Τομέα και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος.»

11. Υπάγονται στην περίπτωση 12 της παραγράφου Β’ του άρθρου 1 (κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, η χρήση γης του αγροτεμαχίου και των κτιρίων που έχουν παραχωρηθεί και χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1255/67091/9.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΔΓΩ4653ΠΓ-9ΕΒ).

12. Η παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την ποινική, εκτός εάν το οικείο Συμβούλιο λάβει, για εξαιρετικούς λόγους, διαφορετική απόφαση, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι ο εγκαλούμενος πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του εγκαλούμενου από το πειθαρχικό συμβούλιο.»

13. Η παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο ανωτέρω προβλεπόμενος ανώτατος χρόνος αναστολής άσκησης των καθηκόντων δεν ισχύει για τους καθηγητές που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Η εξαίρεση εφαρμόζεται και στα μέλη της Κυβέρνησης, εφόσον είναι βουλευτές.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 20

Ρυθμίσεις για την Έρευνα

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν:

α) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ιδρυτικού του νόμου,

β) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.

Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Τ. τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α».

2. Στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ’ ως εξής:

«Γ. Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς:

α) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού,

β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και

γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων.

Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού τους πλαισίου.

Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι 2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 49 παράγραφοι 2 και 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2018.».

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Στον Οδηγό εξειδικεύεται η δομή και λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε., οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και των προγραμμάτων/έργων που αυτός διαχειρίζεται.

5. Στη Διυπουργική Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (Ε.Μ.Ο.Ε.) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Δαπάνες υποτροφίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες» και αφορούν στο διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης υποτροφίας έως και την απόφαση έγκρισης του έργου από τις επιτροπές ερευνών των Ε.Λ.Κ.Ε. είναι νόμιμες και κανονικές, με τον όρο ότι κατά τα λοιπά έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 4485/2017.

7. Στην παρ. 10 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:

«ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.)».

8. Στο τέλος της παρ. 6 της περίπτωσης Α’ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 προστίθενται τα εξής:

«και το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών».

9. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του ή για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.»

10. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορούν να αποσπαστούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Ε.Τ.Π.) της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, εφόσον, σωρευτικά:

α) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το ερευνητικό κέντρο,

β) έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικό με τα αντικείμενα αυτά,

γ) έχουν, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, αποδεδειγμένα επιτελέσει επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α’ και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την απόσπαση απαιτείται:

αα) Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει και στο οικείο ερευνητικό κέντρο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής διδακτικό έτος αντίστοιχα,

ββ) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός,

γγ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο (2) ερευνητές και ένα (1) μέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Τ.Π. ανά περίπτωση, που ορίζονται από το Ε.Σ.Ι. του αντίστοιχου ινστιτούτου. Για την ανωτέρω απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διενεργείται η απόσπαση του εκπαιδευτικού σε θέση των ανωτέρω κατηγοριών Ε.Ε.Τ.. Με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες γίνεται η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.Ε.Τ.Π. στο ερευνητικό κέντρο.

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση ο ανωτέρω Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθμός των μελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τακτικά μέλη των ΤΕΣ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα (10).»

12. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), προστίθενται τα εξής:

«Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) ορίζει το Τμήμα της Γ.Γ.Ε.Τ. που ασκεί την εν λόγω αρμοδιότητα καθώς και κάθε σχετικό θέμα.»

13. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.»

14. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση αφορά το επόμενο οικονομικό έτος. Εφόσον, έως το τέλος Οκτωβρίου, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν υποβάλει πρόταση, ο Υπουργός εκδίδει την απόφαση κατανομής πόρων χωρίς την πρόταση.»

15. Οι περιπτώσεις γ’ και δ’ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.

δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και εγκρίνει την επιλογή των Αναπληρωτών Διευθυντών.»

16. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) προστίθεται η εξής φράση:

«Ο διορισμός των αναπληρωτών Διευθυντών πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).»

17. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

«η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.

θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των δράσεων που χρηματοδοτεί και συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της εκτέλεσης των εγκεκριμένων πράξεων.

ι. Εισηγείται προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συμπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.»

18. Οι δαπάνες όλων των δράσεων Ευρωπαϊκών δικτύων ERANET, καθώς και άλλων δράσεων κοινού προγραμματισμού και υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) που προκηρύσσονται και υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης ευρωπαϊκής προκήρυξης. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

19. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) προστίθεται η φράση: «Για τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 21

Σύσταση - σκοπός

1. Συνιστάται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (εφεξής ερευνητικό φορέα) Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

2. Σκοπός των Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. και στους ερευνητικούς φορείς. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι Επιτροπές ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Άρθρο 22

Σύνθεση - θητεία

1. Οι Ε.Η.Δ.Ε. αποτελούνται από πέντε (5) ή επτά (7) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους. Ο αριθμός των μελών των Ε.Η.Δ.Ε., καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος.

Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική.

Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών πρέπει να εξασφαλίζουν, κατά το μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.

2. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε. επιλέγονται ως εξής:

α. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει και δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους. Στην πρόσκληση προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. του φορέα και εξειδικεύονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι υποψηφιότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,

β. η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα αξιολογεί τις υποψηφιότητες και αποφασίζει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε..

3. Η Ε.Η.Δ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα. Στην απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών των Ε.Η.Δ.Ε. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά.

5. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες

1. Αρμοδιότητα της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να διαπιστώνει αν συγκεκριμένο ερευνητικό έργο που πρόκειται να εκπονηθεί στο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία και αν συνάδει με γενικά παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας ως προς το περιεχόμενο και προς τον τρόπο διεξαγωγής της. Η Ε.Η.Δ.Ε. αξιολογεί την ερευνητική πρόταση και:

α. την εγκρίνει ή

β. προβαίνει σε συστάσεις και σε εισηγήσεις για την αναθεώρησή της, εφόσον προκύπτουν ηθικά και δεοντολογικά κωλύματα.

Οι συστάσεις και εισηγήσεις πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ερευνητικού έργου και να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνητικών έργων που έχει εγκρίνει.

2.α. Τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα που, κατά δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου, περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχετική έγκριση.

β. Εκτός από τα ερευνητικά έργα της περίπτωσης α’, η Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να εξετάσει, ύστερα από αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου ή καταγγελία, και άλλο ερευνητικό έργο και να γνωματεύσει για θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.

γ. Οι αποφάσεις της Ε.Η.Δ. Ε. είναι δεσμευτικές για το Α.Ε.Ι. και τον ερευνητικό φορέα.

3. Αν η νομοθεσία προβλέπει έγκριση ή αδειοδότηση του έργου από άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, η σχετική απόφαση της Ε.Η.Δ.Ε. δεν υποκαθιστά την εν λόγω έγκριση ή αδειοδότηση.

4. Η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων. Αν, μέσα στη προθεσμία αυτή, η Ε.Η.Δ.Ε. δεν εκδώσει απόφαση, η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Ε.Η.Δ.Ε. αποφασίζει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της καταγγελίας. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί απόφαση, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

6. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει, ενώπιον της Ε.Η.Δ.Ε., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφασης, αίτηση θεραπείας κατά των συστάσεων της Επιτροπής υποβάλλοντας νέα στοιχεία. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας η Ε.Η.Δ.Ε. ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία οφείλει να τη διατυπώσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Ε.Η.Δ.Ε. προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας χωρίς τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Άρθρο 24

Υποβολή προτάσεων

1. Η πρόταση ερευνητικού έργου που υποβάλλεται για έγκριση από την Ε.Η.Δ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο και συνοπτική έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα και συμβατότητα του ερευνητικού έργου με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην έκθεση αυτή ο επιστημονικός υπεύθυνος προσδιορίζει αν ο σκοπός και η μεθοδολογία του ερευνητικού έργου συμβιβάζονται με τις αρχές της ηθικής και τη νομοθεσία.

2. Οι αιτήσεις και τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα μπορεί να υποβάλλονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορεί να υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή στο Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα για να διαβιβαστούν στην Ε.Η.Δ.Ε..

3. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. ορίζει για κάθε αίτηση που υποβάλλεται εισηγητή, κατά προτεραιότητα μέλος της Ε.Η.Δ.Ε., ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Αν το γνωστικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να καλυφθεί από τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε., ορίζεται εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος γνωμοδοτεί. Οι συνεδριάσεις της Ε.Η.Δ.Ε. μπορεί να γίνονται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 25

Λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε.

1. Η Ε.Η.Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε ζητηθεί αυτό από τον Πρόεδρό της, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι. ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα.

2. Ο Πρόεδρος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής και συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

3. Η Ε.Η.Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, αν είναι πενταμελής, ή τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, αν είναι επταμελής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της, καθώς και ενός από τα μέλη της που δεν ανήκουν στο ΑΕΙ, και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.

4. Τα μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της.

5. Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι./Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα καταρτίζει Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας των Ε.Η.Δ.Ε.. Στον Κανονισμό εξειδικεύονται οι βασικές αρχές ηθικής και ακεραιότητας της έρευνας που διεξάγεται στο οικείο Α.Ε.Ι./ερευνητικό φορέα, η διαδικασία υποβολής των προτάσεων και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, η διαδικασία αξιολόγησής του από την Ε.Η.Δ.Ε., οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των Ε.Η.Δ.Ε. και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και άλλης αρμόδιας αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία των Ε.Η.Δ.Ε..

Άρθρο 26

Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων

1. Η ιδιότητα του μέλους Ε.Η.Δ.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες:

α. του Πρύτανη, του Αντιπρύτανη και του Κοσμήτορα, καθώς και μέλους της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.,

β. του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ε.Σ.Ι. του οικείου ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου ή ινστιτούτου του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

2. Μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. έχει συμφέρον το οποίο μπορεί να επηρεάσει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του. Ως τέτοιο νοείται οποιοδήποτε πιθανό πλεονέκτημα υπέρ του ιδίου ή του συζύγου του ή συγγενούς α’ βαθμού. Σε περίπτωση δήλωσης τέτοιου κωλύματος αναφορικά με συγκεκριμένη υπό αξιολόγηση πρόταση, το μέλος που δηλώνει το κώλυμα αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.

3. Τα μέλη των Ε.Η.Δ.Ε., οι εισηγητές και κάθε εμπλεκόμενο μέλος που ασκεί υποστηρικτικό έργο έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για τις υπό αξιολόγηση ερευνητικές προτάσεις.

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’

1. Με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου του Δ.Σ., τα Α.Ε.Ι. και οι ερευνητικοί φορείς συγκροτούν Ε.Η.Δ.Ε. μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εφόσον διαθέτουν ήδη Ε.Η.Δ.Ε. η Επιτροπή Βιοηθικής η άλλο συναφές συλλογικό όργανο που να ασχολείται με τα ερευνητικά προγράμματα, οφείλουν, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, να τροποποιήσουν τις αποφάσεις συγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 καταρτίζεται Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.. Στον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους όπως, αίτηση, ερωτηματολόγιο και έκθεση καταλληλόλητας και η διαδικασία υποβολής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ε.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης

1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α’ 61), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην παρούσα υποπερίπτωση υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α’ 146).»

β) Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 τoυ άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ββ) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε Τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για εισαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιων και Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα , καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

δ) Κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και τους υποψηφίους της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις Φ6/162684/Δ4/2017 (Β’ 3588) και Φ6/162681/Δ4/2017 (Β’ 3602) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-2018.

2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»

β) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.»

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), αντικαθίσταται ως εξής:

«Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.»

4. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μπορεί να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέχρι τις 31.12.2018.

5. Η διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146) εξακολουθεί να ισχύει.

6. Καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2454/1997 (Α’ 7) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18) το οποίο έχει ως εξής:

«Οι Θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διορισμοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 20 Πληροφορικής της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18).»

Άρθρο 29

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως εξής:

α/α

ΝΕΟΙ/ΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (από τους οποίους προέρχονται οι νέοι)

ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ

1

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ16.01 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕ16.02 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

3

ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙ­ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ17.14 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙ­ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ17.13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

4

 

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ18.35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ18.40 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

5

 

ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕ12.03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΙ 7.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΠΕΙ 7.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ ΠΕΙ 7.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

6

 

ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12.07 ΝΑΥΠΗΓΟΙ

ΠΕ12.11 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

ΠΕ17.06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - ΝΑΥΠ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΕ18.31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕ18.32 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

7

 

ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ TEI-KATEE

8

 

ΠΕ12.06 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΠΕ17.08 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕΙ7.09 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

9

 

ΠΕ12.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ18.22 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙ­ΩΝ- ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ17.12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

10

 

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

11

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

12

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ 14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

13

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

14

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

15

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

16

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17

ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟ­ΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

18

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

19

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

20

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

21

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

22

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ18.15 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ18.17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ. ΠΕ18.30 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

23

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ18.14 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ,

24

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕ18.36 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΠΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ

25

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΠΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ18.16 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

26

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙ 8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18.29 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

27

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ18.3 8 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΠΕ18.44 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

28

 

ΠΕ18.23 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

29

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

30

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ

 

1

ΤΕ02

ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΤΕ01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ

 

2

 

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ01.03 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕ01.28 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

3

 

ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ01.23 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

 

4

 

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

5

 

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕ­ΧΝΩΝ

ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ01.17 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

 

6

 

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ­ΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕ01.22 ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΕ01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

7

 

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ01.32 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ01.34 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ01.35 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕ01.36 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ­ΣΕΩΝ

 

ΔΕ

 

1

ΔΕ02

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕ- ΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

 

2

 

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ01.06 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΛΗΤΕΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

1

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

 

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

 
                     

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟ­ΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1, υπάγεται συνολικά σε κλάδους και ειδικότητες ως εξής:

Α. ΠΕ κατηγορία

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ 73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ   ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ  ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΠΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ        ΠΕ89.0Ι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β. ΤΕ Κατηγορία

ΤΕΟ 1.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΤΕΟ 1.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΤΕΟ 1.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

ΤΕΟ 1.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕΟ 1.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΕΟ 1.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΤΕΟ 1.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΤΕΟ 1.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΟ 1.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

ΤΕΟ 1.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

ΤΕ02  ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Γ. ΔΕ Κατηγορία

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΕ0 1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ΔΕ0 1.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΔΕ0 1.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΔΕ02 ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Δ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ: α) ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,

β) ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ,

γ) ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ

ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΠΑ

ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3. Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους - ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (Α’ ), δεύτερη (β’) και τρίτη (γ’) ανάθεση, μπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού. Για την εφαρμογή της παρούσας ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα: α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός εάν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.

4. Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ 04-01 ή του Κλάδου ΠΕ 84 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες: α) υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 84 και β) αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στον καταργούμενο Κλάδο ΠΕ 12-10 κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιλέγουν εφάπαξ με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους στην πρώτη πρόσκληση για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04-01 ή ΠΕ 84 στον οποίο μεταφέρουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε κάθε επόμενη διαδικασία πρόσληψης στον κλάδο επιλογής τους σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

5. Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιημένες ειδικότητες.

6. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Άρθρο 30

Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

1. Συνιστάται το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.), το οποίο αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για θέματα μαθητείας.

Σκοπός του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα που αφορούν: α) τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη μαθητεία και β) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον τρόπο αξιολόγησης των προγραμμάτων μαθητείας. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Σ.Ο.Μ. μπορεί να συνεργάζεται με επιμελητήρια, ιδρύματα και οργανισμούς ερευνών και μελετών και λοιπούς φορείς.

2. Μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. είναι:

α) δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως Συντονιστής του Ε.Σ.Ο.Μ.,

β) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),

ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),

η) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),

ι) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),

ια) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.),

ιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, διορίζονται τα μέλη του Ε.ΣΟ.Μ. με τους αναπληρωτές τους. Οι οικείες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς δεν υποδείξουν εμπρόθεσμα τους εκπροσώπους τους, το Ε.Σ.Ο.Μ. συγκροτείται με τα μέλη που έχουν υποδειχθεί εμπρόθεσμα.

3. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορισμό των νέων μελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισμό των νέων. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

4. Το Ε.Σ.Ο.Μ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους του ανωτέρω Υπουργείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την απόφαση της συγκρότησής του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Σ.Ο.Μ., οι αρμοδιότητές του και κάθε σχετικό θέμα.

6. Τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Μ. δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων και των οδοιπορικών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 31

Αναβάθμιση και επέκταση της λειτουργίας των σχολείων των φυλακών

1. Σε κάθε κατάστημα κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου ιδρύονται σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), Δ.Ι.Ε.Κ. ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και Τμήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από εισήγηση του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται μέσω των αρμοδίων Τμημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), καθορίζεται η έναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και οι χώροι λειτουργίας τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ονομασία της αντίστοιχης σχολικής μονάδας, καθώς και επιμέρους θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

2. Σε κάθε κατάστημα κράτησης επιλέγεται Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης, μόνιμος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τριετή θητεία. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί, καθώς και κάθε προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιείται, εντός κάθε καταστήματος κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, όπως ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

4. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, καθώς και με τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης,

β) συμμετέχει στο Συμβούλιο Εργασίας του καταστήματος κράτησης ως εξειδικευμένος επιστήμονας της παρ. 3 του άρθρου 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα

(ν. 2776/1999, Α’ 291), στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα εκπαίδευσης κρατουμένων,

γ) μεριμνά για τη δυνατότητα εύρεσης, δημιουργίας, χρήσης και επέκτασης των αναγκαίων χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης,

δ) υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση, στην οποία καταγράφεται και η σχετική πρόταση του συμβουλίου του καταστήματος κράτησης, προς τα αρμόδια Τμήματα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων των απαραίτητων βαθμίδων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων,

ε) μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ’, η’, θ’ και ια’ της παρ. 8 του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α’ 181), σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και το κατάστημα κράτησης,

στ) καταγράφει τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες των καταστημάτων κράτησης και στα Δ.Ι.Ε.Κ., βάσει του αριθμού των μαθητών και του ωρολογίου προγράμματος, καταχωρίζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο πληροφοριακό σύστημα My School και ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

ζ) καταθέτει ετήσιο απολογισμό δράσης προς το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στους χώρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων μπορεί να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α’ 291) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης για το σύνολο των κρατουμένων.

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, μπορούν να ασκούνται καθήκοντα υποδιευθυντή στις επιμέρους δομές που λειτουργούν σε κάθε κατάστημα κράτησης, από εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων τους, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κρατουμένων και των βαθμίδων εκπαίδευσης.

6. Οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) με μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικών προσόντων, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί υπηρεσιακών μεταβολών, β) με τους υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, κατόπιν αίτησής τους, γ) με αναπληρωτές από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αίτησής τους, δ) με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και ωρομίσθιους εκπαιδευτές μόνο για τα Σ.Δ.Ε. και τα Δ.Ι.Ε.Κ.. Για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους οι εκπαιδευτικοί των κοινών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ειδικοτήτων μπορούν να διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες του ίδιου καταστήματος κράτησης.

7. Οι υπάρχουσες σχολικές μονάδες (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.) και Δ.Ι.Ε.Κ. ή παραρτήματα αυτών, εξακολουθούν να λειτουργούν, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο παρόν κοινών υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.

8. Η υπ’ αριθμ. 120546/28.9.2010 υπουργική απόφαση (Β’ 1595) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων» καταργείται με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.

Άρθρο 32

1.α) Στην αρχή της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017, πριν από τη λέξη «Ειδικά» προστίθεται το στοιχείο «α)», και τα στοιχεία «α)» και «β)» αντικαθίστανται με τα στοιχεία «αα)» και «ββ)» αντίστοιχα.

β) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017, προστίθεται περίπτωση β’ ως εξής:

«β. Για τους μαθητές και αποφοίτους της περίπτωσης α’ και για την εισαγωγή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, προβλέπεται ειδικό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193). Η επιλογή γίνεται χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, του σχολικού έτους 2016-2017.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα θέματα των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ για την εισαγωγή στις Σχολές της παρούσας περίπτωσης.»

γ) Το άρθρο 36 του ν. 4494/2017 (Α’ 165) καταργείται.

2. Στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης iv του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), μετά τις λέξεις «Ελληνική καταγωγή», διαγράφεται η φράση «και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει».

3.α) Η περίπτωση ια’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109, διόρθ. σφάλμ. Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.»

β) Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 καταργείται.

4.α) Μετά την περίπτωση κα’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4452/2017 προστίθενται περιπτώσεις κβ’ και κγ’ ως εξής:

«κβ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

κγ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

β) Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και εφόσον οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων κβ’ και κγ’ οριστούν πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν ήδη οριστεί, η θητεία τους λήγει μαζί με τη θητεία των μελών που ήδη έχουν οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 33

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) οι λέξεις «το αργότερο τη 15η Μαρτίου» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «εντός του μηνός Μαρτίου».

2. Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus» ως εξής:

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1.»

3.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών.»

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985. Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.»

δ) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο Δημοτικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών, δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3.»

5. Μετά το τέταρτο εδάφιο και πριν το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούμενης άδειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης με την ίδια χρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εργασίας.»

Άρθρο 34

Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου

1. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 46/2016 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η ομάδα Γ’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς. Για την Α’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου την Ερευνητική Εργασία (Ρroject) και τη Φυσική Αγωγή και για την Α’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου τη Φυσική Αγωγή.».

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 3 του π.δ. 46/2016 (Α’ 74) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η ομάδα Γ’ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

δ) Η ομάδα Δ’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

6. Τα μαθήματα της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε τρεις (3) ομάδες:

α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

γ) Η ομάδα Γ’ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.»

3. Στο άρθρο 4 του π.δ. 46/2016 προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής:

«2. Στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου το μάθημα «Νέα Ελληνικά» χωρίζεται στους εξής κλάδους: α) Νεοελληνική Γλώσσα β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α. τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ. την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

δ. τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι,

ε. το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας.

Στην Α’ και Β’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διενεργείται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μία (1) υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο.

Στη Γ’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διενεργείται μόνο μία υποχρεωτική ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο τετράμηνο. Στα μαθήματα των υπόλοιπων Ομάδων διενεργούνται δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου με εξαίρεση το μάθημα Φυσική Αγωγή, στο οποίο δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, και η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου δεν πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο, τότε διενεργούνται και οι δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες στο δεύτερο τετράμηνο.

2. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό: Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.»

5. Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Δημιουργικές Εργασίες

α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ τάξης Ημερησίου και Α’, Β’ και Ε’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατομικές.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες καλούνται:

αα) είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό,

ββ) είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει,

γγ) είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία κατασκευή/ένα τέχνημα, που σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.

β) Μορφή

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (όπως λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση) είτε άλλης κατασκευής (όπως μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας), πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

γ) Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/- τριών. Τα θέματα των Δ.Ε. προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση. Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας I : Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας II : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

δ) Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό.

Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον μία (1) σε κάθε Θεματικό Πυλώνα.

Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δ.Ε. τουλάχιστον ενός (1) τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή επιλέγεται σχολείο μετά από συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.

ε) Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει έναν/μία εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων με περισσότερα από τέσσερα (4) εμπλεκόμενα τμήματα οι Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο (2).

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας με σειρά προτίμησης τα μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δ.Ε. και προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που μπορεί να εκτείνεται στο ένα ή και στα δύο τετράμηνα.

Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στο Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό. Η τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος μπορεί να αναθεωρήσει το σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδομένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιμο.

στ) Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/-τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας και καθοδηγούν τις ομάδες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

ζ) Διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε.

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κ.τλ. να είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από τον/την ίδιο/-α ή διαφορετικούς/-ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς Θεματικούς Πυλώνες, ο χρόνος υλοποίησής τους μπορεί να αυξηθεί αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα.

η) Εκπόνηση

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις: α) σχεδιασμός, β) υλοποίηση και γ) παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

θ) Αξιολόγηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν μία Δ.Ε. καλύπτει και άλλο/-α μάθημα/μαθήματα, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/-α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων των οποίων δείγματα προτείνονται από το ΙΕΠ. Ανάλογα με το είδος της δημιουργικής εργασίας (απάντηση/λύση σε ερώτημα/πρόβλημα ή μουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό έργο ή κατασκευή κ.τλ.) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα κατάλληλα διαβαθμισμένα κριτήρια.»

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα Νέα Ελληνικά της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, των οποίων οι δύο (2) κλάδοι (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 46/2016 καταργείται.

8. Η περίπτωση II της Ενότητας Α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«II. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο κειμένου 12 έως 20 στίχων, με νοηματική συνοχή και τους ζητούνται τα εξής:

α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τμήματός του που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (8-10) στίχους.

β) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα και επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη συσχέτιση του υπό εξέταση κειμένου με γραμματολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος. Οι δύο (2) ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα.

γ) Απάντηση σε μία (1) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση του εξεταζόμενου κειμένου με παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο (από τα μεταφρασμένα κείμενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Για τις απαιτήσεις της σύγκρισης δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγραφο το εν λόγω κείμενο.

δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου (που είναι δυνατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα) από τις οποίες:

i. μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ. και

ii. μία (1) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτήρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά θέματα, λεξικογραμματικά φαινόμενα), προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργία συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του συγγραφέα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι δύο (2) ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα βαθμολογούνται με δεκαπέντε (15) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση σύγκρισης του εξεταζόμενου με παράλληλο κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και τέλος καθεμία από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία δ)i και δ)ii με δεκαπέντε (15) μονάδες.»

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης IV της Ενότητας Α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:».

10. Η περίπτωση 3 της Ενότητας Β’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα         του μαθήματος Νέα Ελληνικά της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται με τον κλάδο Νεοελληνική Λογοτεχνία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του προεδρικού διατάγματος.»

11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κλάδος Νεοελληνική Λογοτεχνία του μαθήματος Νέα Ελληνικά της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου συνεξετάζεται με τον κλάδο Νεοελληνική Γλώσσα, όπως περιγράφεται στην Ενότητα ΙΗ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού του προεδρικού διατάγματος.

Για την εξέταση στο μάθημα «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:

Η εξέταση αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις.»

12. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Δ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ιστορία ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες.»

13. Το πρώτο εδάφιο της Ενότητας Ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) στίχων και ζητείται από αυτούς:».

14. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΣΤ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, ως μάθημα Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:».

15. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στα μαθήματα Φυσική και Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, ισχύουν τα εξής:».

16. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της Ενότητας Ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εξέταση στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, καθώς και για την εξέταση στη Βιολογία Γενικής Παιδείας στις ανωτέρω τάξεις ισχύουν τα εξής:».

17. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα μαθήματα Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) στις Α’ και Β’ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α’, Β’ και Γ’ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:».

18. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Κοινωνιολογία της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:».

19. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν πέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ομάδες ερωτήσεων:».

20. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 5 της Ενότητας Η’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Για το μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου η εξέταση που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες θεμάτων:».

21. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας Θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα των Θρησκευτικών στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει δύο (2) ομάδες ερωτήσεων:».

22. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της Ενότητας I’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που προβλέπεται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.».

23. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΑ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση των ξένων γλωσσών για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στα εξής:».

24. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΕ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξέταση στο μάθημα επιλογής Ιστορία της Τέχνης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης, γίνεται με ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.»

25. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της Ενότητας ΙΣΤ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Ελεύθερο Σχέδιο η εξέταση για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στη γραφική αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετείται σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης.»

26. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της Ενότητας ΙΣΤ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και τους στρατεύσιμους, καθώς και για τους μαθητές που δεν επέτυχαν το Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, συνίσταται στα εξής:».

27. Μετά από την Ενότητα ΙΖ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 46/2016 προστίθεται Ενότητα ΙΗ’ ως εξής:

«ΙΗ. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι δύο (2) κλάδοι των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία) της Γ’ τάξης Ημερησίου και της Δ’ τάξης Εσπερινού Γ.Ε.Λ. εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Τα θέματα δίνονται και οι απαντήσεις αναπτύσσονται σε ξεχωριστό φύλλο για καθέναν από τους δύο (2) κλάδους και αποδίδεται διακριτός βαθμός για καθέναν από αυτούς.

I. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας:

Δίνεται ένα μη λογοτεχνικό κείμενο, μη διδαγμένο, το οποίο μπορεί να είναι δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο. Το κείμενο μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε δύο (2) ερωτήματα και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (σε περίπτωση δύο ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και

ββ) να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μίας παραγράφου,

ββ) είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου,

γγ) είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου,

δδ) είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα,

εε) είτε να ερμηνεύουν λέξεις ή φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου, ανασκευάζουν θέσεις του ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το κείμενο των μαθητών/-τριών αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση τριακόσιες (300) έως τριακόσιες πενήντα (350) λέξεις.

II. Ειδικότερα στον κλάδο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:

Δίνεται λογοτεχνικό κείμενο, διδαγμένο ή αδίδακτο, (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο), το οποίο συνοδεύεται από τρεις (3) δραστηριότητες, από τις οποίες:

α) Η πρώτη αφορά στην ανάγνωση - κατανόηση του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου και βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, βασικά θέματα, ιδέες, προβληματισμούς που θέτει το κείμενο, αξίες που προβάλλει, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου,

ββ) είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου,

γγ) είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.

Από τα δύο ερωτήματα στα οποία μπορεί να αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα (που πρέπει να ελέγχουν διαφορετικές ικανότητες), μόνο το ένα μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου μπορεί να κυμαίνεται από πενήντα (50) έως εξήντα (60) λέξεις.

β) Η δεύτερη αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες (σε περίπτωση δύο ή τριών ερωτημάτων, η βαθμολογία επιμερίζεται ανάλογα με τη βαρύτητά τους). Με τη δραστηριότητα αυτή ελέγχεται (με ερωτήσεις ποικίλων τύπων) η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα) είτε να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

ββ) είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες που δίνονται (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα κ.ά.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους ως προς το νόημα,

γγ) είτε να αναγνωρίζουν εκφραστικά μέσα - τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και τη λειτουργία τους ως προς το νόημα του κειμένου.

γ) Η τρίτη αφορά στην ερμηνεία και στην παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης ή δημιουργικού μετασχηματισμού και βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες. Με τη δραστηριότητα αυτή ζητείται από τους μαθητές/-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα. Η έκταση του μαθητικού κειμένου κυμαίνεται από εκατό (100) έως εκατόν πενήντα (150) λέξεις.»

28. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 46/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4452/2017, τροποποιείται ως εξής:

«Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από Κρατικό ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης.»

29. Το άρθρο 23 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.)

1.α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α’ και Β’ τάξεις του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δύο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α’) και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β’, Γ’ και Δ’) με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

γ) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΑΣ Α’) και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων (ΟΜΑΔΩΝ Β’ και Γ’) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου,

2. Για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου για τους μαθητές της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων.

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.»

30. Οι περιπτώσεις Α’ και Β’ της παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 46/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«4.Α. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

α. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4.Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στην Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

α. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία» με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και

γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).»

Άρθρο 35

Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2011, Α’ 11) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται η μίσθωση κτηρίου για τη στέγαση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής, εφόσον μετά από δύο (2) άγονες δημοπρασίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο σε περιοχή όπου επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση. Για τη μίσθωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3130/2003 (Α’ 76) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 627/1968 (Α’ 266).»

Άρθρο 36

Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) και με το άρθρο 4 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 256) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) και στη συνέχεια παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο 45 του ν. 4315/2014 (Α’ 269) και με το άρθρο 12 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), παρατείνεται από τη λήξη της τελευταίας παράτασής της έως τις 31.12.2018.

Άρθρο 37

Στην παρ. 6 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), μετά τις λέξεις «οργανικές μονάδες» προστίθεται η φράση «επιπέδου Διεύθυνσης».

Άρθρο 38

Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε έως τις 31.12.2017 με το άρθρο 164 του ν. 4483/2017 ( Α’ 107), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2018.

Άρθρο 39

1. Η αληθής έννοια της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) είναι ότι, αν για τη θέση του Διευθύνοντος -Συμβούλου επιλέγεται δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο διορισμός του διενεργείται με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, χωρίς να απαιτείται και απόσπασή του σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 27, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο προσωπικό του οργανισμού και όχι στα όργανα διοίκησης.

2. Η 176968/Υ2/19.10.2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3767) ισχύει από 1.1.2017.

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Μετά τη λήξη της θητείας του διευθύνοντος συμβούλου, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο φορέα του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα όπου υπηρετούσε πριν το διορισμό του.»

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.»

Άρθρο 40

Στο άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Η παραλαβή των σχολικών γευμάτων, τα οποία ανατέθηκαν με συμβάσεις που υπογράφτηκαν και εκτελέστηκαν κατά το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα», σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος, πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών γευμάτων που παραδόθηκαν σε σχολεία ευθύνης του καθ’ όλη τη διάρκεια των οικείων συμβάσεων. Η βεβαίωση αποστέλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ελέγχει τη βεβαίωση παραλαβής και τα φορολογικά παραστατικά κάθε αναδόχου και βεβαιώνει το «καλώς έχειν».»

Άρθρο 41

1. Δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η εκλογή για την αρχικώς εγκριθείσα και προκηρυχθείσα θέση κατέστη άγονη. Στην περίπτωση αυτή, η νέα προκήρυξη διενεργείται από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι., ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται οι θέσεις στα Ιδρύματα. Αν η θέση προκηρύχθηκε διαζευκτικά σε δύο βαθμίδες, η εκλογή θα πρέπει να καταστεί άγονη και στις δύο αυτές βαθμίδες. Η νέα προκήρυξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του οικείου Α.Ε.Ι. περί άγονης εκλογής, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Αν δεν έγινε αποδοχή του διορισμού της αρχικώς εγκριθείσας και προκηρυχθείσας θέσης. Στην περίπτωση αυτή, η νέα προκήρυξη εκδίδεται από το ίδιο Α.Ε.Ι. για το ίδιο Τμήμα και γνωστικό αντικείμενο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη μη αποδοχή της θέσης.

γ) Αν κενώθηκε η θέση του φορέα (Α.Ε.Ι.) προέλευσης, ύστερα από κατάληψη της αρχικώς εγκριθείσας και προκηρυχθείσας θέσης από μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π που ήδη υπηρετεί στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή, η νέα προκήρυξη εκδίδεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούσε το μέλος αυτό, για το ίδιο Τμήμα και γνωστικό αντικείμενο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού του στη νέα θέση.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωτική πράξη άγονης εκλογής εκδόθηκε, ή μη αποδοχή θέσης ή διορισμός της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 συντελέστηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι και 30.6.2017, η αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση της νέας προκήρυξης ανέρχεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 42

1. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που συστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 88/2013 (Α’ 129), λειτουργεί από τη σύστασή του, με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Βαλκανικών Σπουδών, (β) Σλαβικών Σπουδών και (γ) Ανατολικών Σπουδών. Το Τμήμα, απονέμει ενιαίο πτυχίο, που προσδιορίζεται από τις ανωτέρω επιμέρους κατευθύνσεις.

2. Το άρθρο 4 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.»,

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τα μέλη αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.»

3. Στο ν. 4485/2017 (Α’ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 μετά τις λέξεις «συνεχόμενα εξάμηνα» προστίθεται η φράση «, καθώς και παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ.»,

β) στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45, μετά τις λέξεις «μερικής φοίτησης σε Π.Μ.Σ.,» προστίθεται η λέξη «παράτασης»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 μετά τις λέξεις «του πρώτου κύκλου σπουδών,» προστίθεται η φράση «έως και τη λήξη τυχόν χορηγηθείσας παράτασης φοίτησης,».

4. Μετά το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 13Β

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).

2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σχολές αποκτούν αυτοδυναμία, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα Τμήματά τους είναι αυτοδύναμο.»

6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) εφαρμόζεται αναλογικά και για την εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) διαγράφονται οι λέξεις «ή της ίδιας Κλινικής».

8. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) μετά τις λέξεις «ειδικότητα του Τμήματος,» και πριν τις λέξεις «αν στο πρόγραμμα σπουδών» προστίθενται οι λέξεις «επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων,».

9.α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) αντικαθίστανται ως εξής:

«Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με όμοια απόφαση τρία (3) μέλη της Διοικούσας Επιτροπής για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο.»

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος.»

Άρθρο 43

Μετεγγραφές Κληρικών στα Ιερατικά Τμήματα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) προστίθεται περίπτωση στ’ η οποία έχει ως εξής:

«στ) Κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.»

Άρθρο 44

Θέματα Εκκλησίας της Ελλάδος

1. Στην περίπτωση α’ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78) η φράση «τρεις (3)» αντικαθίσταται από τη φράση «τέσσερις (4)» και μετά το στοιχείο γ’ της ίδιας περίπτωσης προστίθεται στοιχείο δ’, το οποίο έχει ως εξής:

«δ) του εκπροσώπου επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Βοηθός Επίσκοπος της παρούσας διάταξης εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές, που λάμβανε πριν την εκλογή του στη θέση αυτή, και το ασφαλιστικό καθεστώς του δεν μεταβάλλεται.»

2. Οι συσταθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146) θέσεις Βοηθών Επισκόπων, στις οποίες εξελέγησαν οι Επίσκοποι Αχελώου και Ευρίπου, μετά την κένωσή τους διατηρούνται ως θέσεις Βοηθών Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 590/1977 (Α’ 146). Οι Επίσκοποι, που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές, θα λαμβάνουν όποιες αποδοχές είχαν πριν την εκλογή τους και το ασφαλιστικό τους καθεστώς δεν μεταβάλλεται.

Άρθρο 45

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβούλιου δεν επαρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, ο Υπουργός ορίζει τόσα μέλη όσα είναι απαραίτητο, προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω ορισμός διαρκεί έως τον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.»

Άρθρο 46

Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 τροποποιείται ως εξής:

«2. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης ή πράξης αναπομπής φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Για τις περιπτώσεις αναπομπής η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της Πρυτανικής πράξης αναπομπής. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί Πρυτανική πράξη αναπομπής, αλλά δεν έχει παρέλθει κατά τη δημοσίευση του νόμου η ως άνω προθεσμία. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 47

1. Στην περίπτωση κ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) η φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης».

2. Στην περίπτωση κστ’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α’ 25) η φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής» αντικαθίσταται με τη φράση «είναι το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα».

Άρθρο 48

1. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 223) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η προϊσχύσασα ρύθμιση της περίπτωσης Β’ του άρθρου 4 του ν. 349/1976, «Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου» (Α’ 149), όπως αυτή ίσχυε την 1.1.2014.

2. Το άρθρο 50 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» καταργείται.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» καταργείται.

4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του «Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου», η οποία διορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79956/14.12.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τα αιρετά μέλη που είχαν εκλεγεί τη 10η Δεκεμβρίου 2017, λήγει στις 30 Ιουνίου 2018. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της αυτής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου 2018, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αιρετών μελών της νέας Διοικούσης Επιτροπής του Ιδρύματος. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 349/1976 και η νέα Διοικούσα Επιτροπή θα αναλάβει τα καθήκοντά της από 30 Οκτωβρίου 2018.

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

e-max.it: your social media marketing partner