Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
12-12-2019
27-12-2019
Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών (Συμμετοχή στο ΠΕ3)...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
12-12-2019
27-12-2019
Παραδοτέο 3.1.2 Contribution to the definition of user requirements through questionnaires, elaboration of results...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
12-12-2019
27-12-2019
Ανάπτυξη απεικονιστικού φασματόμετρου για την ανίχνευση ιόντων και ηλεκτρονίων που παράγονται από διαδικασίες ιονισμού...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
12-12-2019
27-12-2019
'Ανάπτυξη διάταξης συμπίεσης παλμών laser σε χρονική διάρκεια μικρότερη των 20fs και βελτίωση διατάξεων μελέτης μη-γραμμικών φαινομένων με δυο δέσμες laser.'...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
10-12-2019
27-12-2019
EE4 - Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....

Ακαμψία υποπολυπτυγμάτων σε ανώτερες συνδιαστάσεις
06-12-2019
23-12-2019
Ελαχιστικά υποπολυπτύγματα σε πολυπτύγματα Kaehler-Einstein, παραμορφώσεις υποπολυπτυγμάτων μέσω γεωμετρικών ροών σε μιγαδικά/ολόμορφα πολυπτύγματα, γεωμετρικές διαφορικές εξισώσεις. (Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ1)....

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4 – D4.1.2 – 400 €) και ii) βελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1 5000 €)....

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4 – D4.1.2 – 400 €) και ii) βελτιστοποίηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.1 5000 €)....

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Συμμετοχή στην τεχνική υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, i) έκθεση τεκμηρίωσης περιβαλλοντολογικών δεδομένων διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων (WP5 – D5.1.2 – 3000 €), ii) αποτίμηση λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.3 5000 €) και iii) σχέδιο βιωσιμότητας λειτουργίας φωτοκαταλυτικής μονάδας (WP5 – D5.1.5 3000 €)....

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
04-12-2019
19-12-2019
«Εντοπισμός θέσης με σύστημα αισθητήρων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συλλογής, διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων.»...

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
04-12-2019
19-12-2019
- Διαχειριστικός συντονισμός του έργου σε επίπεδο κοινοπραξίας, προετοιμασία και συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις (WP1)• D1.1.2 Project Management• D1.1.3 Project Meetings- Συντονισμός ενεργειών διάχυσης σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP2)• D2.1.1 Communication plan• D2.1.2 Project website• D2.1.4 Final Event- Συντονισμός εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών, προμήθειας και εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP3)• D3.1.2 Equipment procurement and establishment - Παρακολούθηση τεχνικ...

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
04-12-2019
19-12-2019
«Επιχειρησιακή υλοποίηση, ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης πυρκαγιών και καιρού» και ειδικότερα «Ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης καιρού»...

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ3 : Υλοποίηση Φορέσιμης Συσκευής ανάλυσης και καταγραφής σημάτων κίνησης ΕΕ4: Υλοποίηση Εφαρμογής Νέφους ...

Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά την Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ2: Υλοποίηση Ευφυούς Συστήματος ΕΕ3 : Υλοποίηση Φορέσιμης Συσκευής ανάλυσης και καταγραφής σημάτων κίνησης ΕΕ4: Υλοποίηση Εφαρμογής Νέφους...

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ1-Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1, ΕΕ2-Ανάπτυξη Σύστηματος Τεχνητής Όρασης για τη Διατροφική Ανάλυση Γευμάτων. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
04-12-2019
19-12-2019
EE4 - Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
04-12-2019
19-12-2019
ΕΕ1- Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1, ΕΕ2- Ανάπτυξη Σύστηματος Τεχνητής Όρασης για τη Διατροφική Ανάλυση Γευμάτων, ΕΕ3- Σχεδίαση και Ανάπτυξη της ICT Υποδομής του GlucoseML, EE4- Μελέτη Αξιολόγησης....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
04-12-2019
19-12-2019
1) «Ανάπτυξη προηγμένων πυριμάχων μαζών» (ΕΕ4) 2) «Κλιμάκωση μεγέθους» (ΕΕ5) 3) «Βιομηχανική δοκιμή των νέων πυριμάχων υλικών» (ΕΕ6)...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές (HICOTEG)
04-12-2019
19-12-2019
1. ΕΕ1 - Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων• Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων • Έκθεση καθορισμού εφαρμογών 2. ΕΕ3 - Υλικά με βάση το τσιμέντο: Αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων• Μέθοδοι τροποποίησης τσιμεντόπαστας με νανοϋλικά και Χαρακτηρισμός...

Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο
04-12-2019
19-12-2019
Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο: “Βελτιστοποίηση-προσαρμογή δορυφορικού αλγόριθμου έγκαιρης εκτίμησης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων”...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΧΘΟΥ
03-12-2019
18-12-2019
Υποστήριξη ομάδας έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προετοιμασία σχεδίου επικοινωνίας, υποστήριξη δράσεων έργου» (Π4)...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
26-11-2019
11-12-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.5, Participation and promotion of incubation services...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
21-11-2019
30-12-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ»....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
21-11-2019
30-12-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ»...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
19-11-2019
04-12-2019
Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων. Ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. Επικύρωση των αποτελεσμάτων σε πραγματικές συνθήκες (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12, ΕΕ13 και ΕΕ17)....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
19-11-2019
04-12-2019
α) μέρος του Παραδοτέου Π3.1 Διεπαφές για τελικούς χρήστες β) μέρος του Παραδοτέου Π3.2 Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών...

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
19-11-2019
04-12-2019
Μέρος του παραδοτέου 2.1: Πιλοτική υλοποίηση συστήματος χαρτογράφησης Μέρος του παραδοτέου 3.1: Σχεδιασμός και πιλοτική ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης και διεπαφών τελικών χρηστών...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές
13-11-2019
28-11-2019
ΕΕ1- Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού εφαρμογών ...

Ιεραρχικά πολύ-λειτουργικά σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο με έλεγχο υγιούς λειτουργίας και συγκομιδή θερμοηλεκτρικής ενέργειας για έξυπνες και ασφαλείς δομικές κατασκευές
13-11-2019
28-11-2019
ΕΕ1- Σχεδιασμός Χάρτη Δράσης: Καθορισμός Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού Υλικών, Διεργασιών, Απαιτήσεων & Προϋποθέσεων Έκθεση καθορισμού εφαρμογών ...

Εθνική Συμμετοχή στο Έργο 81721 για το Έτος 2018
13-11-2019
28-11-2019
 Ανάλυση διμερών γραφημάτων επερωτήσεων-κειμένων λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των χρηστών που θέτουν τις επερωτήσεις και τη σχετικότητα των κειμένων με τόπους....

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
13-11-2019
28-11-2019
Συλλογή φαρμακευτικών φυτών, παραγωγή εκχυλισμάτων και ταυτοποίηση φυτοχημικών ενώσεων στις ακόλουθες ενότητες εργασίας:   ΕΕ1. Συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών-εκχυλίσματα. EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων...

E-health πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ (E-polimorfismoi)
13-11-2019
28-11-2019
Επιλογή και στρατολόγηση ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (Συμμετοχή στην ΕΕ2: Ανάπτυξη συστήματος εξατομικευμένης θεραπείας)...

Γεύση Ηπείρου (e-ΓΗ)
13-11-2019
28-11-2019
Υποστηρικτικές εργασίες καινοτομίας (Συμμετοχή στο ΕΕ2)...

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
13-11-2019
28-11-2019
«Ανάλυση δεδομένων και λήψη αποφάσεων» και ειδικότερα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παράλληλης επεξεργασίας σημάτων πραγματικού χρόνου.»...

Γεύση Ηπείρου (e-ΓΗ)
13-11-2019
28-11-2019
Υποστηρικτικές εργασίες καινοτομίας (Συμμετοχή στο ΕΕ2)...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-11-2019
28-11-2019
Παραδοτέο 4.1.1 Elaboration of collected material in Greece. Analysis of temporal and spatial characteristics of crowsourcing stories (Α/Μ) Παραδοτέο 4.1.2 Planing and selection of areas in Greece for implementation: Construction of cartogrpahical narrative: ArtPlot in Map (Α/Μ) Παραδοτέο 4.1.4 Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations to be selected for implementation (Α/Μ) Παραδοτέο 4.1.5 Specification of technical requirements for the imp...

Χρονολόγηση αρχαιολογικών και γεωλογικών δειγμάτων με τη μέθοδο της φωταύγειας
13-11-2019
28-11-2019
Χρονολόγηση δειγμάτων αρχαιολογικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος με τη μέθοδο της φωταύγειας, η οποία θα περιλαμβάνει επεξεργασία, μετρήσεις, αναλύσεις των δειγμάτων και συγγραφή σχετικών επιστημονικών αναφορών....

ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ» ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (BioPoC)
01-11-2019
18-11-2019
1. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών με Απόκριση στο Η2Ο2. 2. Μελέτες Κλίμακας / Παρακαταθήκη Βέλτιστων Πολυμερών. 3. Ανάπτυξη πολυμερικών μεμβρανών με απόκριση στο pH και το H2Ο2. Ακινητοποίηση ενζύμων. Αποτίμηση αναλυτικής συμπεριφοράς βιοαισθητήρων....

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
01-11-2019
18-11-2019
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, καινοτόμες μέθοδοι αξιοποίησης αποβλήτων (κελύφους) επεξεργασίας του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή του, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας.  ...

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
01-11-2019
18-11-2019
Παραγωγή διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη σάρκα του μπλε καβουριού, καινοτόμες μέθοδοι αξιοποίησης αποβλήτων (κελύφους) επεξεργασίας του μπλε καβουριού, συμμετοχή στο επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή του, προώθηση και εμπορία των προϊόντων καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας....

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
01-11-2019
18-11-2019
Παραγωγή εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών και έλεγχος τους με τη χρήση μεθοδολογιών πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στην ενότητα εργασίας:   EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων....

Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries
01-11-2019
18-11-2019
Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση και υλοποίηση οπτικών κυκλωμάτων ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Ανάπτυξη προτύπου συστήματος επικοινωνιών με ζεύξη ορατού φωτός. ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
31-10-2019
15-11-2019
Συμμετοχή στην έρευνα και σχεδίαση μεθοδολογίας συλλογής βιοσημάτων και δεδομένων από κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές, στην αποθήκευσή τους, στην επεξεργασίας και ανάλυσης τους και στο σχεδιασμό συστήματος επεξεργασίας του (ΕΕ2), Συμμετοχή στην υλοποίηση των υποσυστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και ενσωμάτωσή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και σταθερότητα του συνολικού συστήματος (ΕΕ3), Συμμετοχή στην υλοποίηση, ανάπτυξη και δοκιμές του λογισμ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
31-10-2019
15-11-2019
Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με την ανάλυση, επεξεργασία και συλλογή δεδομένων, μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και συμμετοχή στη σχεδίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης δεδομένων & σημάτων και στο σχεδιασμό συστήματος αναγνώρισης και προσδιορισμού δραστηριοτήτων χρήστη (ΕΕ2), συμμετοχή στις δοκιμές του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στον έλεγχο λειτουργίας του, στις δοκιμές εξασφάλισης και προστασίας των δεδομένων καθώς επίσης  συμμετοχή...

Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
31-10-2019
15-11-2019
The mediterranean Diet as transversal CBC asset: D3.3.1 Medical and paramedical needs of silver tourists-special focus Greece Testing and piloting: D5.3.4 Training the Silver Wellbeing Tourists...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
31-10-2019
15-11-2019
Υπεύθυνος/η για τον καθορισμό, ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος που θα σχεδιαστεί, ανάλυση και περιγραφή σεναρίων χρήσης και υπεύθυνος για την ανάλυση και περιγραφή των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο (ΕΕ1), υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της διαδικασίας ενσωμάτωσης και διασύνδεσης των υποσυστημάτων στην πληροφοριακή πλατφόρμα και καθορισμός των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών για την εξασφάλιση στης ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. (ΕΕ3)...

Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
31-10-2019
15-11-2019
Testing and piloting: D5.3.1 The routes of cereals, D5.3.2 Silver wellbeing MED diet guide – special focus Greece...

Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
31-10-2019
15-11-2019
Deliverable 3.3.2 - Database of food producers and recipes: Mapping of lands of the MeD Diet providing a database of food producers and recipes...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
30-10-2019
14-11-2019
Συμμετοχή στη μελέτη σκοπιμότητας αναφορικά με την επιχειρηματική ευκαιρία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας, εκτίμηση κόστους- οφέλους και τις διαδικασίες της επιχείρησης μετά την ενσωμάτωση του σχεδιαζόμενου πληροφοριακού συστήματος (ΠΕ1),  συμμετοχή στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων στην επιχείρηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΕ2), συμμετοχή στη διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων αναφορικά μ...

INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS (INNO.TRITION)
30-10-2019
14-11-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε. 3, 4 (D3.2.1 Product Development, D 3.2.2 Pilot application in animals, D4.2.2 Training Activities)...