Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8107/2014
15-04-2014
05-05-2014
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Μπαλτατζάνη
ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
80800

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Πληροφορικής ή περάτωση των υποχρεώσεων για τη λήψη του πτυχίου. Απαιτείται αντίγραφό πτυχίου ή βεβαίωση γραμματείας ότι έχει ολοκληρώσει τις απαιτήσεις για τη λήψη πτυχίου όπου θα φαίνεται και ο αναμενόμενος βαθμός πτυχίου.

5

Μεταπτυχιακός φοιτητής πληροφορικής (απαιτείται σχετική βεβαίωση από την αντίστοιχη Γραμματεία).

5

Εμπειρία σε προγραμματισμό και ιδιαίτερα σε: εφαρμογές βάσεων δεδομένων, διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές γραφικών και αλληλεπίδρασης (όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του υποψηφίου).

15

  1. «ΔΡΑΣΗ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3
  2. ΔΡΑΣΗ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.5
  3. ΔΡΑΣΗ 7 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.1, ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.2, ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.3
e-max.it: your social media marketing partner