Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4903/2014
11-03-2014
24-03-2014
Ευάγγελος Μπριασούλης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
81173

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή συναφές γνωστικό αντικείμενο – Βαθμός τίτλου σπουδών

Βαθμός πτυχίου-150

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο κυτταροκαλλιεργειών και μοριακών τεχνικών

200

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία μέσω τουλάχιστον μίας παρουσίασης εργασίας σε διεθνές συνέδριο

150

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

(Proficiency) 200

(Lower) 50

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στο πεδίο ελέγχου δραστικότητας νέων μορίων σε καρκινικές κυτταρικές δειρές

150

Εργαστηριακή εμπειρία στο πεδίο ελέγχου γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο mRNA και πρωτεΐνης

150

Γνώση Υπολογιστών (ECDL)

150

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (έως μια)

200

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια (έως μια)

150

Αναρτημένες εργασίες σε συνέδρια (έως μια)

100

Σύζευξη των φαρμάκων sunitinib, lapatinib, erlotinibσε πεπτίδια

e-max.it: your social media marketing partner