Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23913/2021
19-05-2021
03-06-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
61833

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ή συναφούς αντικειμένου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή Πληροφοριακά Συστήματα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε λειτουργία πληροφοριακής πλατφόρμας και επανασχεδιασμό της ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών 

·       Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·       >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Γνώσεις και Εμπειρία σε θέματα εξόρυξης δεδομένων, εξόρυξης γνώσης, ευφυών συστημάτων, μηχανικής μάθησης, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

·       Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·       >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Εργασιακή Εμπειρία από συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα, από εθνικά ή/κα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Έως 1 έργο : 5 μόρια

Από 2-3 έργα: 10 μόρια

Άνω των  3 έργων: 15 μόρια

Συνεισφορά στην ανάλυση και περιγραφή των λειτουργιών και απαιτήσεων της διαδικτυακής πληροφοριακής πλατφόρμας ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και επικοινωνίας (ΕΕ5), συμμετοχή στην έρευνα, σχεδιασμό και υλοποίηση αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) (ΕΕ6), συνεισφορά στο σχεδιασμό σεναρίων και διαδικασιών ελέγχου κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος, εκτίμηση των σημείων αστοχίας αι προτάσεις βελτίωσης (ΕΕ7).

e-max.it: your social media marketing partner