Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23906/2021
19-05-2021
03-06-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
61831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή Πληροφοριακά Συστήματα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε λειτουργία πληροφοριακής πλατφόρμας και επανασχεδιασμό της ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών 

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Γνώσεις και Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης επεξεργασίας δεδομένων και την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Γνώσεις και Εμπειρία σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών & Επικοινωνιών και προστασίας δεδομένων.

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε λειτουργία πληροφοριακής πλατφόρμας και επανασχεδιασμό της ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών 

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Συμμετοχή στις δοκιμές του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στον έλεγχο λειτουργίας του, στις δοκιμές εξασφάλισης και προστασίας των δεδομένων καθώς επίσης συμμετοχή στις διαδικασίες βελτίωσή του πιλοτικού συστήματος (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner