Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22393/2021
11-05-2021
26-05-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
61385

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ΠΕ ή Χημικού ΠΕ ή Βιοτεχνολόγου ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μόρια (max 20)

3

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μόρια (0:καμία συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

5

Εργαστηριακή εμπειρία στην ενζυμική τεχνολογία και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών

ON/OFF

6

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές ακινητοποίησης ενζύμων και στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών με ακινητοποιημένα ένζυμα

20 μόρια

7

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Δημοσιεύσεων

x 10 μόρια / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μόρια

(max 20)

8

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/ 15 (πολύ καλή)/ 20 (άριστη)

9

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

Ένας (1) Βιολόγος ή Χημικός ή Βιοτεχνολόγος, υποψήφιος διδάκτορας σε τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με MSc και εμπειρία στην ενζυμική τεχνολογία και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών διεργασιών, ο οποίος θα ασχοληθεί με την παρασκευή οινολάσπης απαλλαγμένης φαινολικών συστατικών και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλών (αμπέλου) βιολογικής καλλιέργειας, για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος. Ειδικότερα, θα απασχοληθεί στα ΠΕ 1 και ΠΕ 4 με συμμετοχή στα παραδοτέα: Π1.1: Πρωτόκολλο ενζυμικής τροποποίησης φαινολικών συστατικών οινολάσπης, Π1.2: Έκθεση για τη σύσταση των φαινολικών της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης, Π4.1: Έκθεση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης της συνολικής διεργασίας της μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας, Π4.2: Δημοσιεύσεις (5) σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή Συμμετοχή σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner