Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21645/2021
07-05-2021
24-05-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Κριτήριο ΚΑ1)

Μήνας εμπειρίας Χ 5

 

Συνέντευξη

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

·         Γνώση αντικειμένου: Γνώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του αντικειμένου της σύμβασης και την αποστολή του φορέα. (Κριτήριο ΚΣ1)

1-50 Μονάδες

·         Διοικητικές δεξιότητες: Διαχείριση χρόνου και κρίσεων. (Κριτήριο ΚΣ2)

1-25 Μονάδες

·         Προσωπικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός εργασιών, συνεργατικό πνεύμα/ ομαδικότητα. (Κριτήριο ΚΣ3)

1-25 Μονάδες

Υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

e-max.it: your social media marketing partner