Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21625/2021
07-05-2021
24-05-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
52018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Υλικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Αποδεδειγμένη εμπειρία στα αντικείμενα της σύμβασης. (Κριτήριο ΚΑ1)

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2.

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ συναφές με το πτυχίο. (Κριτήριο ΚΑ2)

75 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση γαλλικής γλώσσας, επιπέδου B2. (Κριτήριο ΚΑ3)

25

 

Συνέντευξη

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

·         Γνώση αντικειμένου: Γνώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του αντικειμένου της σύμβασης και την αποστολή του φορέα. (Κριτήριο ΚΣ1)

1-50 Μονάδες

·         Διοικητικές δεξιότητες: Διαχείριση χρόνου και κρίσεων. (Κριτήριο ΚΣ2)

1-25 Μονάδες

·         Προσωπικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός εργασιών, συνεργατικό πνεύμα/ ομαδικότητα. (Κριτήριο ΚΣ3)

1-25 Μονάδες

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων:

  • Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων
  • Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ) και παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη ΔΕΠ κατά τη διαδικασία σύνταξης, υποβολής και τροποποίησης προτάσεων έργων, με έμφαση σε έργα μηχανικής υλικών.
  • Υποστήριξη της αναμόρφωσης των προτάσεων έργων κατά τη διαδικασία ένταξης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικώς Υπεύθυνο και τους φορείς χρηματοδότησης, με έμφαση σε έργα μηχανικής υλικών.
  • Υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και αποφάσεων κατά τη διαδικασία ένταξης έργων με έμφαση σε έργα μηχανικής υλικών.
  • Υποστήριξη της διαδικασίας σύνταξης και υποβολής αναφορών προς τους Φορείς Χρηματοδότησης έργων, με έμφαση σε έργα μηχανικής υλικών, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ, ΠΣΚΕ).
  • Υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των έργων, με έμφαση σε έργα μηχανικής υλικών.
e-max.it: your social media marketing partner