Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 21242/2021
06-05-2021
21-05-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
82287

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο  Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και ιατρικής-πληροφορικής

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική διαχείριση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και  ιατρικής-πληροφορικής

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων με ευφυείς τεχνικές και μοντελοποίηση φυσιολογικών διαδικασιών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 με max 100

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

Πακέτο εργασίας «WP3, Task 3.1. Computational model of plaque progression, Task 3.3. Integration of models outcomes and delivery of the stratification tool» και «WP8, Task 8.1 Project Management and Administration».

e-max.it: your social media marketing partner