Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20534/2021
29-04-2021
14-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακός /η φοιτητής/τρια στην γνωστική περιοχή της ανάλυσης οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών υγρής χρωματογραφίας για την ανάλυση οργανικών ρύπων σε υδατικά και στερεά περιβαλλοντικά δείγματα.

• Εφαρμογή πρόσθετων φασματοσκοπικών τεχνικών προσδιορισμού ρύπων και φυσικοχημικών παραμέτρων σε υδατικά δείγματα.

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό οργανικών ρύπων από μικροπλαστικά σε δείγματα ιχθυρών και θαλασσίου ύδατος με τεχνική υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC-HR-MS/MS).

e-max.it: your social media marketing partner