Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20279/2021
27-04-2021
12-05-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ H  ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών ή ερευνητικής εμπειρίας με τη θέση

(Χρωματίνη, ιστονικές τροποποιήσεις, Επιγενετική)

0-10

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια

(3 μονάδες/δημοσίευση ή ανακοίνωση)

0-15

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και υποτροφίες

(2 μονάδες/πρόγραμμα)

0-10

Εμπειρία σε

1. Καλλιέργεια ευκαρυωτικών, βλαστικών και πρωταρχικών κυττάρων και κατασκευή κυτταρικών σειρών

2. Διαφοροποίηση βλαστικών κυττάρων

3. Διαμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακούς φορείς

4. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωντανών και μονιμοποιημένων κυττάρων με συνεστιακή μικροσκοπία

5. Τεχνικές ανοσοσφθορισμού και ανοσοϊστοχημείας

6. Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας, όπως PCR, δοικιμασίες ανοσοκατακρήμνισης και συγκατακρήμνισης, καθαρισμός και απομόνωση πρωτεϊνών, χαρακτηρισμός αντισωμάτων

7. Παρασκευή και απεικόνιση δειγμάτων εκτεταμένης και υπερεκτεταμένης χρωματίνης

8. Χειρισμός πειραματοζώων

0-40 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή ή πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

0-10

Γνώσεις στη χρήση υπολογιστών-Πτυχίο E.C.D.L. (ή ανάλογο)

0-5

Συνέντευξη**  

(Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θα διενεργηθεί με τους 3 επικρατέστερους υποψήφιους)

0-10

Ετερογένεια και δυναμική διαφοροποίησης εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων.

e-max.it: your social media marketing partner