Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20275/2021
27-04-2021
12-05-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ON/OFF

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και ερευνητικής εμπειρίας με Μοριακή/Κυτταρική Βιολογία ή Βιοφυσική ή Γονιδιωματική ή Γενετική

ON/OFF

Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια (2 μονάδες/δημοσίευση, 1 μονάδα/ανακοίνωση)

0-30

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και υποτροφίες (2 μονάδες/πρόγραμμα)

0-10

Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία (2 μονάδες/έτος)

0-10

Εργαστηριακή εμπειρία σε:

1. Χειρισμούς νουκλεϊκών οξέων (PCR, Real Time qPCR, απομόνωση DNA και RNA, κλωνοποίηση)- Τεχνικές επεξεργασίας γονιδιωμάτων (μεταλλαξιγένεση και απαλοιφή γονιδίων)

2. Απομόνωση/χαρακτηρισμό πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων (ετερόλογη έκφραση και απομόνωση πρωτεϊνών, ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με δοκιμασίες βιοφυσικές, ανοσοκαταβύθισης, συγκατακρήμνισης)

3. Καλλιέργεια και διαμόλυνση ευκαρυωτικών, βλαστικών και πρωταρχικών κυττάρων και κατασκευή κυτταρικών σειρών.

4. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωντανών και μονιμοποιημένων κυττάρων

5. Τεχνικές ανοσοφθορισμού και συνεστιακής μικροσκοπίας

6. Χειρισμό πειραματοζώων

0-30 

Εμπειρία σε ανάλυση γενωμικών δεδομένων (NGS-sequencing, Gene Ontologies)

0-5

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή ή Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

0-10

Γνώσεις στη χρήση υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

0-5

Πυρηνικός φάκελος, χρωματίνη και αναπτυξιακές διαταραχές: Ρόλος και συμπληρωματικότητα διαμεμβρανικών πρωτεϊνών.

e-max.it: your social media marketing partner