Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20192/2021
27-04-2021
12-05-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή συναφών αντικειμένων

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επίπεδο C2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης (πιστοποίηση με προσωπική συνέντευξη)

Επίπεδο Εμπειρίας

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Γνώση σχετικά με την υλοποίηση συστημάτων νέφους μέσω της χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας JADE (πιστοποίηση με προσωπική συνέντευξη).

Επίπεδο Γνώσης

Καλό:10

Πολύ Καλό:20

Άριστο:30

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

  • ΠΕ1 - Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών - Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος κέντρου αναφοράς εμβαθυμένης εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας.
  • ΠΕ2 - Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού υποδομής και διαχείριση λειτουργίας συστήματος.
  • ΠΕ3 - Ανάπτυξη και συντήρηση ιστότοπου και διαδικτυακής βάσης δεδομένων.
  • ΠΕ4 - Ανάπτυξη και σχεδιασμός γραφικών και εικονικών περιβαλλόντων.
  • ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων.
e-max.it: your social media marketing partner