Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20039/2021
26-04-2021
11-05-2021
ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
61530

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ συναφές με την Πληροφορική

Βαθμός πτυχίου Χ 2

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με το ερευνητικό θέμα του έργου

5

Διδακτορικός Τίτλος στην πληροφορική και ειδικότερα τεχνητή νοημοσύνη - μηχανική μάθηση

10

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά συναφείς με το ερευνητικό θέμα του έργου

Αρ. Δημοσιεύσεων Χ 1 μόρια (μέγιστο 5 μόρια)

Εργασιακή εμπειρία με συνάφεια με το ερευνητικό θέμα του έργου

Αρ. Ετών Χ 3 μόρια (μέγιστο 15 μόρια)

Υποστήριξη στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού, σε θέματα πληροφορικής και ειδικότερα τεχνητής νοημοσύνης - μηχανικής μάθησης. Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6, ΕΕ7, ΕΕ8, ΕΕ9, ΕΕ10 και στα παραδοτέα τους.

e-max.it: your social media marketing partner