Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19945/2021
26-04-2021
11-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη της Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή του φυσικοχημικού χαρακτηρισμού και ανάλυσης οργανικών ενώσεων σε υγρά δείγματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

• Εφαρμογή τεχνικών δονητικής φασματοσκοπίας (Raman και IR) για το χαρακτηρισμό και ανάλυση οργανικών ενώσεων στη υγρή φάση.

• Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρόσθετων φασματοσκοπικών τεχνικών προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υδατικά και μη-υδατικά δείγματα.

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

10 / Δημοσίευση - Max 80

Ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

5 / Ανακοίνωση - Max 40

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων λήψης και στατιστικής επεξεργασίας φασμάτων Raman μικροπλαστικών σε περιβαλλοντικά συστήματα ιχθυοκαλλιεργειών. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων φασμάτων Raman δειγμάτων αναφοράς.

e-max.it: your social media marketing partner