Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19642/2021
22-04-2021
07-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός τίτλος σπουδών στην επιστήμη του Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της περιβαλλοντικής ανάλυσης οργανικών ρύπων και τοξικών ενώσεων.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τουλάχιστον διετή μεταδιδακτορική έρευνα στα κάτωθι:

·     Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης και ελέγχου ποιότητας τροφίμων - περιβαλλοντικών υποστρωμάτων.

·     Εφαρμογή τεχνικών υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας (UHPLC/LTQ Orbitrap MS) για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων – επιμολυντών.

12 / Έτος – Max 5 χρόνια

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2

70 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 / Δημ. - Max 80

Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων

5 / Αν. - Max 50

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων χήμιο-θεραπευτικών και φυτοπροστατευτικών ενώσεων σε επιλεγμένα τρόφιμα με τη χρήση τεχνικών χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας.

e-max.it: your social media marketing partner