Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18996/2021
19-04-2021
05-05-2021

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον σε ένα συγχρηματοδοτούμενο/διασυνοριακό έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία σχετικά με επικοινωνία με φορείς για συλλογή  πληροφοριών και καταγραφή τους για εξαγωγή συμπερασμάτων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

Εμπειρία στην υλοποίηση εκθέσεων, μελετών και παραδοτέων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

Εργασιακή Εμπειρία στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

Εργασιακή Εμπειρία και Γνώσεις την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 24

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στη διεξαγωγή επιτόπιας Έρευνας και συνεντεύξεων με εκπροσώπους του τουρισμού & πολιτισμού καθώς και stakeholders για θέματα αναφορικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), καταγραφή και ψηφιοποίηση απαντήσεων, στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, οπτικοποίηση και ανάλυση αποτελεσμάτων και παραγωγή έκθεσης συμπερασμάτων (Π4.1.4). Συνεισφορά στην απεικόνιση, σχεδιασμό και δημιουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών / διαδραστικού χάρτη αποτύπωσης των τουριστικών και πολιτιστικών πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται και καταγράφονται σε βάση δεδομένων (Π4.1.4) - WP4.

e-max.it: your social media marketing partner