Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17931/2021
12-04-2021
27-04-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών

(Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας: Βιολογικών Επιστημών, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Βιολογίας) Βαθμός πτυχίου: >8.0/10

ON/OFF

Υποψήφιος/α Φοιτητής/τρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

(Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Βιολογικών Επιστημών)

ON/OFF

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας (Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας, Βιολογίας ή Βιολογικών Επιστημών)

ON/OFF

Συνάφεια πτυχιακής εργασίας (βασικού πτυχίου) με τη θέση:

(Καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών, Τεχνολογία CRISPR/Cas9, Επιγενετική)

ON/OFF

Συνάφεια μεταπτυχιακής εργασίας (ολοκληρωμένη ή υπό εκπόνηση) με τη θέση:

(Πρωτεϊνικές κινάσες, Σηματοδοτικές πορείες, Μεταγραφικοί παράγοντες, miRNA, Καρκίνος του πνεύμονα) (όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση και το σύντομο πρωτόκολλο έρευνας)

1-25

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής (υπό εκπόνηση) με τη θέση (Πρωτεϊνικές κινάσες, Σηματοδοτικές πορείες, Μεταγραφικοί παράγοντες, Επιγενετική, Τεχνολογία CRISPR/Cas9, Καρκίνος του πνεύμονα) (όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση και το πρωτόκολλο έρευνας)

1-25

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

1. Γνώσεις στο πεδίο της επιγενετικής.

2. Διαχείριση κυτταροκαλλιεργειών θηλαστικών κυττάρων (συνεχείς σειρές)

3. Χρήση του συστήματος CRISPR/Cas9 για δημιουργία σταθερών κυτταρικών σειρών

4. Υγρή και στέρεη καλλιέργεια βακτηρίων (E. coli) και μετασχηματισμός τους

5. Απομόνωση και εκχύλιση πλασμιδιακού DNA σε μικρή και μεσαία κλίμακα

6. Απομόνωση ολικού γονιδιωματικού DNA και ολικού RNA

7. Εκτέλεση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, απλή ή πραγματικού χρόνου (PCR & qRT-PCR)

8. Ανοσοαποτύπωση κατά Western

9. Ανοσοφθορισμός

10. Συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού

Θα αξιολογηθούν με βάση προσωπική συνέντευξη, τις σχετικές βεβαιώσεις, τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, τις πτυχιακές εργασίες, τα πρωτόκολλα έρευνας.

2 μονάδες (μεγ. 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C2)

5

Γνώση Χειρισμού Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, διαδικτύου, Photoshop και SPSS).

5

Ταυτοποίηση νέων ογκογόνων κινασών στον καρκίνο του πνεύμονα και ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ταυτοποίηση νέων ειδικών πρωτεϊνικών κινασών ως βιομαρτύρων και στόχων αντικαρκινικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του NSCLC.

e-max.it: your social media marketing partner