Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17355/2021
07-04-2021
22-04-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
61385

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή περιβαλλοντικών επιστημών AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή των τεχνολογιών επεξεργασίας και διαχείρισης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων κατά προτίμηση αποβλήτων με φαινολικό φορτίο.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερά και επεξεργασμένα απόβλητα.
  • Μεθόδους προσδιορισμού φαινολικών ενώσεων σε υδατικά/στερεά απόβλητα
  • Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας (υγρής, αέριας, ιοντικής) για τον έλεγχο ρύπανσης σε νερά και επεξεργασμένα απόβλητα.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 300 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Βεβαίωση του Τμήματος που πιστοποιεί την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα

ΟΝ/OFF

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ένας (1) Χημικός ή Περιβαλλοντολόγος υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ, ο οποίος θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλιών. Ειδικότερα θα απασχοληθεί στα ΠΕ 1 και ΠΕ 4 με συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.3 Έκθεση για τη χημική σύσταση της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης και Π4.1: Έκθεση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης της συνολικής διεργασίας της μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας, Π4.2: Δημοσιεύσεις (5) σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή Συμμετοχή σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner