Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17353/2021
07-04-2021
22-04-2021
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
82918

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μόρια, max 20

Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της μοντελοποίησης διεργασιών  

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία (τουλάχιστον 10 έτη) στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διεργασιών εκχύλισης βιοδραστικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10(καλή)/15(πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνικών εκχύλισης (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή με διετή συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα)  

20 μόρια

Δημοσιευμένες Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης (έως 10 δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις)

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 4 μόρια, Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2 μόρια

(μέγιστο: 40)

Ανάκτηση πρωτεϊνών και φυτικών ινών από όσπρια. Βελτιστοποίηση πράσινων διεργασιών εκχύλισης για ανάκτηση πρωτεϊνών από όσπρια και φυτικών ινών από φλούδες οσπρίων (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner